Matthew 24:23

Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· ἰδού ὧδε ὁ χριστός, ἤ ὧδε· μὴ πιστεύσητε.

Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There,’ do not believe it.

Matt 24:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἤ Ὧδε· μὴ πιστεύσητε.

MSS: א, G, K, Y, Δ, Ω (p129c2-130c1), 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771

Matt 24:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Τοτε εαν τις ϋμιν ειπη ϊδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσητε

Matt 24:23 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευεητε

Matt 24:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]82v
: Τοτε εαν τις ϋμειν ειπη ϊδου ωδε ο χρς η εκει· μη πιστευσηται

Matt 24:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc1
Τότε ἐάν τίς ϋμῖν εἴπη· ϊδοὺ ὧδε ὁ χς · ἤ ὥδε· μὴ πιστεύσητε·

Matt 24:23 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]55rc2-vc1

Matt 24:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
τοτε εαν τις ὑμιν ειπη ϊδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσηται

Matt 24:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
Τοτε εαν τις υμιν ειπη ῑδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσητε.

Matt 24:23 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ܂

Matt 24:23 [Vulgate]
tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere

Critical Apparatus :

(1) υμιν ειπη : א, B, G, K, W, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) υμειν ειπη : D
(3) ειπη υμιν : L

(4) ωδε : B, G, K, L, W, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(5) εκει : D

(6) πιστευσητε : א, G, K, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(7) πιστευσηται : D, L, W
(8) πιστευετε : B*
(9) πιστευητε : B1

 

CΝΓ / Β  :

D# (f82v), Y (f57v|116), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f65r), 438 (f109r)

 

CΝΓ / Γ  :

Ω (p129c2-130c1)

A Textual Commentary On Matthew 24:23

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.