Matthew 24:23

Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· ἰδού ὧδε ὁ χριστός, ἤ ὧδε· μὴ πιστεύσητε.

Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There,’ do not believe it.

Matt 24:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· Ἰδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἤ Ὧδε· μὴ πιστεύσητε.

MSS: א, E, F, G, K, M, S (f65vc1), Y, Δ, Ω (p129c2-130c1), 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (f62rc1-2), ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii) (f156rc2)

Matt 24:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
Τοτε εαν τις ϋμιν ειπη ϊδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσητε

Matt 24:23 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc2
τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευεητε

Matt 24:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]82v
: Τοτε εαν τις ϋμειν ειπη ϊδου ωδε ο χρς η εκει· μη πιστευσηται

Matt 24:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc1
Τότε ἐάν τίς ϋμῖν εἴπη· ϊδοὺ ὧδε ὁ χς · ἤ ὥδε· μὴ πιστεύσητε·

Matt 24:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
τοτε εαν τις ὑμιν ειπη ϊδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσηται

Matt 24:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
Τοτε εαν τις υμιν ειπη ῑδου ωδε ο χς η ωδε μη πιστευσητε.

Matt 24:23 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ܂

Matt 24:23 [Vulgate]
tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere

Critical Apparatus :

(1) τοτε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) και τοτε : 901

(3) εαν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(4) αν : 157

(5) υμιν ειπη : א, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490,  556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(6) υμειν ειπη : D
(7) ειπη υμιν : L

(8) η : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(9) ιδου : 157
(10) OMIT η : 10

(11) ωδε (ii) : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(12) εκει : D, 157
(13) OMIT ωδε : 10

(14) πιστευσητε : א, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(15) πιστευσηται : D, L, W, 901
(16) πιστευσετε : 10
(17) πιστευετε : B*
(18) πιστευητε : B1

 

 

CΝΓ / Β :

D (f82v), E (f77v), L (f55rc2-vc1), M (f75vc1), Y (f57v|116), 4 (f50v), 7 (f59v), 9 (f66r), 10 (f63v), 11 (f114v), 12 (p159), 13 (f34vc1), 22 (f50r), 44 (f65r), 157 (f88v), 438 (f109r), 490 (f48vc2), 556 (f44v), 892 (f92r), 1582 (f64v), 1701 (f52v)

CΝΓ / Γ :

S (f65vc1), Ω (p129c2-130c1)

CΝΔ :

F (f48vc1)
 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:23

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.