Matthew 24:25

ἰδού, προείρηκα ὑμῖν.

Behold, I have told you beforehand.

Matt 24:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90
Ἰδού, προείρηκα ὑμῖν.

MSS: א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii) (f157v-158r), ℓ1086 (ii) (f156vc1)

Matt 24:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
ϊδου προειρηκα ϋμι-

Matt 24:25 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc3
Ιδου προειρηκα ϋμιν

Matt 24:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]82v
: Ϊδου προειρηκα ϋμειν:

Matt 24:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc2
ϊδοὺ προείρηκα ϋμῖν

Matt 24:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
ϊδου προειρηκα ὑμιν

Matt 24:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
ῑδου προειρηκα υμιν.

Matt 24:25 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]34vc2
OMITTED

Matt 24:25 [Peshitta]
ܗܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܬ݂ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 24:25 [Vulgate]
ecce praedixi vobis

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) υμειν : D
(3) OMIT Mt 24:25 : 13

 

 

CΝΕ / Ε :

Y (f57v|116), Ω (p130c1), 4 (f50v), 7 (f59v), 22 (f50r), 438 (f109r), 556 (f44v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:25

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.