Matthew 24:27

Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

For as the lightning comes out from the east, and shines as far as the west, so will be also the coming of the Son of Man.

Matt 24:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]90-91
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

MSS: M, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 11, 157 (f89r), 201, 901 (f43v), ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii) (f156vc1-2)

Matt 24:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc3
ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχετε απο ανατολων και φαινετε εως δυσμω- ουτως εστε η παρουσια του υυ του ανου

Matt 24:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]19bc3
ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται η παρουσια του υιου του ανθρωπου

Matt 24:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]82v
: ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινει εως δυσμων· ουτως εσται η παρουσεια του ϋιου του ανθρωπου :

Matt 24:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48rc2
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ· ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν· ϗ φαίνει ἕως δυσμῶν· οὕτως ἔστ{αι} ἡ παρουσία· τοῦ υυ τοῦ ανου

Matt 24:27 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]68r
ὥσπερ Γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν· καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν. οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υυ τοῦ ἀνου·

MSS: E (f78r), F (f48v-49r), K, S, Ω, 22, 43, 438, 490, 556, 771, 892 (f92r-v)

Matt 24:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]90
ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμω- ουτως εσται και η παρουσια του ὑϊου του ανθρωπου·

Matt 24:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]100
Ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων· και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται· και η παρουσια του υυ του ανου.

Matt 24:27 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]62rc2-vc1
(6th day/11th week)
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ὥσπερ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν οὕτως ἔσται ϰ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνού·

Matt 24:27 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܩܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 24:27 [Vulgate]
sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis

Critical Apparatus :

(1) εξερχεται : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii)
(2) εξερχετε : א

(3) φαινεται : B, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii)
(4) φαινετε : 44, א
(5) φενεται : L, 13c
(6) φαινει : D, G, 1, 700, 1582
(7) φενεται απο ανατολων : 13*

(8) εσται : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii)
(9) εστε : א

(10) και η παρουσια : M, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 11, 13, 157, 201, 901, 1582c, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii)
(11) η παρουσια : א, B, D, E, F, G, K, L, S, Ω, 1, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582*, 1701
(12) η παρουσεια : D

 

 

CΝϚ / Ε :

D# (f82v), F (f28vc2), L (f55vc1-2), M (f75vc1), S (f65vc1), Y (f57v|116), Ω (p130c1-2), 4 (f50v), 7 (f59r), 9 (f66r), 10 (f63v), 11 (f115r), 12 (p159), 22 (f50v), 44 (f65r), 157 (f89r), 438 (f109v), 490 (f48v-49r), 556 (f44v-45r), 892 (f92r-v), 1582 (f65r), 1701 (f52v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.