Matthew 24:32

Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς, μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος.

Now learn a parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near.

Matt 24:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]91
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος.

MSS: E (f78v), G, K (f68r-v), L, M, S, Y (f58r-v|117-118), Ω, 1, 7 (f59v-60r,), 8, 13 (f35c1), 22c? (f50v-51r), 43, 44, 157 (f89v), 438, 771, 892 (f93r), 1582, ℓ339

Matt 24:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc4
Απο δε της συκης μαθετε την παραβολη- οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενητε απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος

Matt 24:32 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1
απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γεινωσκετεαι οτι εγγυς το θερος

Matt 24:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
Απο δε της συκης μαθεται την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης· γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γεινωσκεται οτι ενγυς εστιν το θερος·

Matt 24:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]48v-49r
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς· γένηται ἁπαλὸς· καὶ τὰ φύλλα ἐκφύη· γινώσκετε· ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος.

Matt 24:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]91
Απο δε της συκης μαθεται την παραβολη- οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυει γινωσκεται οτι ευθυς το θερος

Matt 24:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]101
Απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλλος· και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος

Matt 24:32 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]62rc1-2
ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς, μάθετε τὴν παραβολήν. Ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύη, γινώσκεται ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

Matt 24:32 [Peshitta]
ܡܶܢ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܠܰܦ݂ܘ ܦ݁ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ ܪܳܟ݂ܳܢ ܘܦ݂ܳܪܥܺܝܢ ܛܰܪܦ݂ܶܝܗ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܩܰܝܛܳܐ܂

Matt 24:32 [Vulgate]
ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas

Critical Apparatus :

(1) μαθετε : א, B, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(2) μαθεται : D, W

(3) οταν : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(4) ως γαρ οταν : 700

(5) ηδη : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(6) ιδη : 33

(7) γενηται : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(8) γενητε : א

(9) απαλος : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(10) απαλλος : Δ

(11) τα φυλλα : א¹, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22c, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(12) OMIT τα : 22*, א*

(13) εκφυη : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(14) εκφυει : W

(15) γινωσκετε : א, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(16) γεινωσκετε : B*
(17) γεινωσκεται : B¹, D
(18) γινωσκεται : W, 201, ℓ339 (ii)

(19) εγγυς : א, B, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(20) ενγυς : D
(21) ευθυς : W

(22) θερος : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii)
(23) ADD εστιν : 33

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:32

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.