Matthew 24:33

οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

Matt 24:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]91
Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

MSS: Y

Matt 24:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc4
Ουτως και ϋμις οταν ϊδητε ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1
ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γεινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
ουτως και ϋμεις οταν ϊδητε ταυτα παντα· γεινωσκετε οτι ενγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49rc1
Οὕτως καὶ ϋμεῖς· ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα· γινώσκετε· ὅτι ἐγγύς ἐστιν· ἐπὶ θύραις.

MSS: G, Ω (p131c1-2), 7 (f60r), 22 (f51r), 43, 44, 438 (f110v), 771

Matt 24:33 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]68v
οὕτως καὶ ὑμεῖς· ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα· γινώσκετε· ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις·

MSS: K, 700

Matt 24:33 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]56rc1-2

Matt 24:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]91
ουτως και ὑμεις οταν ειδηται ταυτα παντα γινωσκεται οτι εγγυς εστιν επι θυραις·

Matt 24:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]101
ουτως· και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις.

Matt 24:33 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]60rc2
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκεται ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις·

Matt 24:33 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]62rc2
οὕτω καὶ ὑμεῖς· ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

MSS: 201, 892 (f93r)

Matt 24:33 [Peshitta]
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܠܳܗ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ܂

Matt 24:33 [Vulgate]
ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis

Critical Apparatus :

(1) ουτω : Y, 201, 892
(2) ουτως : א, B, D, G, K, L, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 700, 771, 1582, ℓ339

(3) υμεις : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(4) υμις : א

(5) ιδητε : א, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(6) ειδηται : W

(7) παντα ταυτα : B, G, L, Y, Δ, Ω, 7, 22, 43, 44, 438, 771, ℓ339
(8) ταυτα παντα : א, D, K, W, 8, 13, 201, 700, 892, 1582, Peshitta, Vulgate

(9) γινωσκετε : א, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582
(10) γεινωσκετε : B, D
(11) γινωσκεται : L, W, 8, ℓ339

(12) εγγυς : א, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339
(13) ενγυς : D

 

A Textual Commentary On Matthew 24:33

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.