Matthew 24:33

οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors.

Matt 24:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]91
Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

MSS: Y

Matt 24:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc4
Ουτως και ϋμις οταν ϊδητε ταυτα παντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1
ουτως και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γεινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
ουτως και ϋμεις οταν ϊδητε ταυτα παντα· γεινωσκετε οτι ενγυς εστιν επι θυραις

Matt 24:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49rc1
Οὕτως καὶ ϋμεῖς· ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα· γινώσκετε· ὅτι ἐγγύς ἐστιν· ἐπὶ θύραις.

MSS: E, F (f49vc2), G, M, S (f66rc1), Ω (p131c1-2), 4 (f51r), 7 (f60r), 11 (f115v-116r), 12 (p160), 22 (f51r), 43, 44, 438 (f110v), 556, 771

Matt 24:33 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]68v
οὕτως καὶ ὑμεῖς· ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα· γινώσκετε· ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις·

MSS: K, 9 (f66v), 10 (f64r), 700

Matt 24:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]91
ουτως και ὑμεις οταν ειδηται ταυτα παντα γινωσκεται οτι εγγυς εστιν επι θυραις·

Matt 24:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]101
ουτως· και υμεις οταν ιδητε παντα ταυτα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις.

Matt 24:33 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]60rc2
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκεται ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις·

Matt 24:33 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]62rc2
οὕτω καὶ ὑμεῖς· ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

MSS: 201, 892 (f93r), 901 (f44r)

Matt 24:33 [Peshitta]
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܠܳܗ ܠܬ݂ܰܪܥܳܐ܂

Matt 24:33 [Vulgate]
ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis

Critical Apparatus :

(1) ουτω : Y, 201, 892
(2) ουτως : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)

(3) υμεις : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(4) υμις : א

(5) ιδητε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii)
(6) ηδητε : ℓ1086 (ii)
(7) ειδηται : W

(8) παντα ταυτα : B, E, F, G, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 11, 12, 22, 43, 44, 438, 556, 771, ℓ339
(9) ταυτα παντα : א, D, K, W, 1, 8, 9, 10, 13, 33, 157, 201, 490, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Peshitta, Vulgate

(10) γινωσκετε : א, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii)
(11) γεινωσκετε : B, D
(12) γινωσκεται : L, W, 8, ℓ339, ℓ1086 (ii)
(13) γινομενα γινωσκετε : 33

(14) εγγυς : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(15) ενγυς : D

(16) θυραις : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(17) θυρες : 157

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:33

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.