Matthew 24:34

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

Matt 24:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]91
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

MSS: G, K, W, Y, Δ, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700 (f74r), 771

Matt 24:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc4
Αμην λεγω ϋμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως παντα ταυτα γενητε

Matt 24:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1
Αμην λεγω ϋμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται

Matt 24:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
Αμην λεγω ϋμειν· οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη· εως αν ταυτα παντα γενηται

Matt 24:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49rc1
Ἀμὴν λέγω ϋμῖν οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη· ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται·

Matt 24:34 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]56rc2

Matt 24:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]91
Αμην λεγω ὑμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται·

Matt 24:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]101
Αμην λεγω ὑμιν ουμη παρελθη η γενεα αυτη εωσαν παντα ταυτα γενηται·

Matt 24:34 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ܂

Matt 24:34 [Vulgate]
amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant

Critical Apparatus :

(1) αμην : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) ADD δε : Ω

(3) υμιν : א, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) υμειν : D

(5) ου : א, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) οτι ου : B, D, L, 13

(7) παντα ταυτα : א, B, G, K, W, Y, Δ, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Vulgate
(8) ταυτα παντα : D, L, Ω, 13, Peshitta

(9) γενηται : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(10) γενητε : א

 

A Textual Commentary On Matthew 24:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.