Matthew 24:34

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

Amen I say to you, this generation will not pass away, until all these things happen.

*   happen OR take place

Matt 24:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]91
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

MSS: E, G, K, M, W, Y, Δ, 7, 8, 9 (f66v), 10 (f64v), 11 (f116r), 12 (p160-161), 22, 43, 44, 201, 438, 556, 700 (f74r), 771, 901 (f44r), 1701 (f53r), ℓ339 (ii) (f158r-v)

Matt 24:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc4
Αμην λεγω ϋμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως παντα ταυτα γενητε

Matt 24:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1
Αμην λεγω ϋμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται

Matt 24:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
Αμην λεγω ϋμειν· οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη· εως αν ταυτα παντα γενηται

Matt 24:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49rc1
Ἀμὴν λέγω ϋμῖν οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη· ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται·

Matt 24:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]91
Αμην λεγω ὑμιν ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται·

Matt 24:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]101
Αμην λεγω ὑμιν ουμη παρελθη η γενεα αυτη εωσαν παντα ταυτα γενηται·

Matt 24:34 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]79vc1
(Σαββατον ΙϚ)
Εἶπεν ὁ κς · ἀμὴν λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ παρελθη ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται·

Matt 24:34 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]93vc2
(Σαββατον ΙϚ)
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ παρελθη ἡ γενεα αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται·

Matt 24:34 [Peshitta]
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ܂

Matt 24:34 [Vulgate]
amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant

Critical Apparatus :

(1) αμην : א, B, D, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) ADD δε : S, Ω

(3) υμιν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) υμειν : D

(5) ου : א, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(6) οτι ου : B, D, L, 1, 13, 33, 157, 892, 1582, ℓ1086 (ii)

(7) η : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) α : 892
(9) ε : 892c

(10) αν : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(11) ου : 157
(12) OMIT αν : א, ℓ1086 (ii)

(13) παντα ταυτα : א, B, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Vulgate
(14) ταυτα παντα : D, L, Ω, 13, 157, Peshitta
(15) OMIT ταυτα : 490, ℓ1086, ℓ1086 (ii)

(16) γενηται : B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(17) γενητε : א
(18) γενοιται : 4

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.