Matthew 24:39

καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας· οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

And they knew not, until the cataclysmic flood came and took away everything; so will be also the coming of the Son of Man.

Matt 24:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]92
Καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς, καὶ ἦρεν ἅπαντας· οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

MSS: E (f79r), F (f50rc2), G, K, L, M, S, Y¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9 (f67r), 11 (f116v), 12 (p161), 13 (f35rc2), 22, 43, 157 (f90r), 201, 438, 490, 556, 771, 1582 (f66r), 1701 (f53v), ℓ339 (ii) (f161v-162r), ℓ1086 (ii) (f158rc1)

Matt 24:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc1
και ουκ εγνωσαν (ο)· εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν α>παντας ουτως εσται και η παρουσια του υϊου του> ανθρωπου

*  (ο)· = deleted

Matt 24:39 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac1-2
και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απα-τας ουτως εσται η παρουσια του υιου του α-θρωπου

Matt 24:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
Και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν παντας· ουτως εσται η παρουσεια του ϋιου του ανθρωπου

Matt 24:39 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49rc2
καὶ οὐκ ἔγνωσαν· ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς· καὶ ἦρεν ἅπαντας· οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υυ τοῦ ανου·

Matt 24:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]92
και ουκ εγνωσαν εως ανηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του ὑϊου του ανθρωπου

Matt 24:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]102
Και ουκ εγνωσαν εως ου ηλθεν ο κατακλυσμος· και ηρενα· παντας ουτως εσται· και η παρουσια του υυ του ανου.

Matt 24:39 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܛܰܘܦ݂ܳܢܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 24:39 [Vulgate]
et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis

Critical Apparatus :

(1) ηλθεν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) ανηλθεν : W
(3) ου ηλθεν : Y*?, Δ, 33,
(4) εισηλθεν : 44

(5) ηρεν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ?, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(6) ηρε : 700

(7) απαντας : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ?, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(8) παντας : D, 700

(9) ουτως : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ?, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(10) ουτος : 901

(11) και η παρουσια : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(12) η παρουσια : B, 10, 892
(13) η παρουσεια : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:39

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.