Matthew 24:42

Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

Be alert therefore, because you do not know what hour your Lord comes.

Matt 24:42 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]92
Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

MSS: E, F (f50r-v), G, K (f68v-69r), M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 700, 771, 1701 (f53v), ℓ339 (i) (f62vc2), ℓ339 (ii) (f79vc1), ℓ1086 (f94rc1)

Matt 24:42 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc1
Γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα ο κς υμων ερχεται

Matt 24:42 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac2
γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα ο κς υμων ερχεται

MSS: B, 1, 13, 33 (f111v), 157, 556 (f45v), 892, 1582 (f66r)

Matt 24:42 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδαται· ποια ημερα ο κς ϋμων ερχεται

Matt 24:42 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49vc1
γρηΓορεῖτε οὖν· ὅτι οὐκ οίδατε ποία ὥρα ὁ κς ϋμῶν ἔρχετ{αι}.

Matt 24:42 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]92
γρηγοριται ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα ο κς ὑμων ερχεται

Matt 24:42 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]102
Γρηγορειται ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα ο κς υμων ερχεται

Matt 24:42 [Lectionary ℓ1086 (iii) (A’ 86) (10th century)]266vc2
Εἶπεν ὁ κς· γρηγορεῖτε ὅτι οὐκ οἴδατε ποία ἡμέρα, ὁ κς ὑμῶ- ἔρχεται·

* Title : Κατα Ιωαννην

Matt 24:42 [Peshitta]
ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 24:42 [Vulgate]
vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit

Critical Apparatus :

(1) γρηγορειτε : א, B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(2) γριγορειτε : ℓ1086 (ii)
(3) γρηγοριται : W
(4) γρηγορειται : L, Δ, 10

(5) οιδατε : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(6) οιδαται : D

(7) ωρα : E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 700, 771, 901, 1582c, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority, Peshitta, Vulgate, Scholz
(8) ημερα : א, B, D, W, Δ, 1, 13, 33, 157, 556, 892, 1582*, ℓ1086 (iii)

(9) υμων : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(10) OMIT υμων : 4, 901

(11) ερχεται : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(12) ερχετε : ℓ339 (iii) (f162rc1)

 

 

CΞΓ / Ϛ

F (f50rc2), L (f56vc1), M (f76vc2), S (f66vc1), Ω (p132c1-2), 7 (f60r), 9 (f67r), 10 (f64v), 11 (f116v), 12 (p161), 22 (f51r), 157 (f90r), 490 (f49vc1), 556 (f45v), 892 (f93v), 1701 (f53v)

CΞΓ / Β : 

E (f79r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:42

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.