Matthew 24:43

Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

But know this, that if the the master of the house had known in what watch the thief would come, he would have stayed awake, and would not have permitted his house to be broken into.

*  watch of the night OR time
*  stayed awake OR watched

Matt 24:43 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]92
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

MSS: Y, 8 (f60vc1-2), 7 (f60r), 10, 11, 12, 22? (f51r-v), 43, 201 (f62vc1-2), 438, 490, 556 (f45v), 700, 771, 901 (f44r), 1701 (f53v)

Matt 24:43 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc1
Εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησε- αν και ουκ αν ειασε- διορυχθηναι την οικιαν αυτου

Matt 24:43 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac2
εκεινο δε γεινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι την οικιαν αυτου

Matt 24:43 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v
: Εκεινο δε γεινωσκεται οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν· και ουκ ηασεν διορυχθηναι την οικειαν αυτου·

Matt 24:43 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49vc1
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποία ὡρα ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν· καὶ οὐκ ἂν· εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτȢ·

MSS: G, M (f76vc2)

Matt 24:43 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]69r
Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῆ ὁ κλέπτης ἔρχεται· ἐγρηγόρησεν ἂν· καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ·

MSS: E (f79r), K, S (f66vc1)

Matt 24:43 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]92
Εκεινο δε γινωσκεται οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ηασεν διορυγηναι τον οικον αυτου

Matt 24:43 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]102-103
Εκεινοδε γινοσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται γρηγορησεν αν και οιυκανειασεν διορυγην την οικιαν αυτου

Matt 24:43 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]66r
ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι ἔιδει ὁ οἰκοδεσπότης ἐν ποίᾳ φυλακῆ ὁ κλέπτης ἔρχεται· ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ·

Matt 24:43 [Peshitta]
ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ܂

Matt 24:43 [Vulgate]
illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam

Critical Apparatus :

(1) εκεινο : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086 (iii),
(2) εκεινω : L, Ω, 4, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)

(3) δε : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(4) OMIT δε : F

(5) γινωσκετε : א, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(6) γεινωσκετε : B
(7) γεινωσκεται : D, L
(8) γινωσκεται : W, 4
(9) γινοσκετε : Δ1
(10) OMIT γινωσκετε : Δ*

(11) ει ηδει : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086
(12) ει ηδη : 9, ℓ339 (i), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(13) ειδει : 44

(14) ο οικοδεσποτης : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(15) οκοδεσποτης : ℓ339 (iii)

(16) ποια : א, B, D, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(17) εν ποια : 44

(18) φυλακη : א, B, D, E, F, K, L?, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(19) ωρα : G, M, 13, 33,

(20) ερχεται : א, B, D, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(21) ερχετε : ℓ339 (ii)

(22) εγρηγορησεν : א, B, D, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(23) εγρηγορησε : 1
(24) εγριγορησεν : ℓ1086 (ii)
(25) γρηγορησεν : Δ

(26) ουκ : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(27) οικ : Δ*

(28) αν (ii) : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(29) OMIT αν : D, 33,

(30) ειασε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii),
(31) ειασεν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 157, 1582, ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(32) ιασεν : 33
(33) ηασεν : D, W

(34) διορυγηναι : B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582mg, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(35) διωρυγηναι : ℓ1086
(36) διορυχθηναι : א, D, L, 1, 33, 892, 1582*,
(37) διορυγην : Δ

(38) την οικιαν : א, B, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(39) την οικειαν : D
(40) τη οικιαν : F
(41) τον οικον : L, W, 892

(42) αυτου : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(43) εαυτου : 33

 

 

CΞΔ / Β :

D (f83v), E (f79r), F (f50vc1), M (f76vc), S (f66vc1), Y (f59r|119), Ω (p132c2), 4 (f51r), 7 (f60r), 9 (f67r), 10 (f64v), 11 (f116v), 12 (p161), 13 (f35vc1), 22 (f51r-v), 44 (f66r), 157 (f90r), 438 (f111r-v), 490 (f49vc1-2), 556 (f45v), 892 (f93v), 1582 (f66r), 1701 (f53v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:43

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.