Matthew 24:44

Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

Because of this also you be ready; for at that hour you do not expect, the Son of Man comes.

Matt 24:44 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]92
Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

MSS: E, F (f50vc1), G, K¹, M, S (f66vc1), Y, Ω, 7, 8, 9 (f67r), 10 (f65r), 11 (f117r), 12, 13 (f35vc1), 22 (f51v), 33, 43, 201, 438, 490, 771, 901 (f44r-v), 1701 (f53v), ℓ339 (ii) (f79vc2), ℓ1086 (iii) (f266v-267r)

Matt 24:44 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc1-2
δια> τουτο και ϋμεις γινεσθε ετοιμοι οτι η ου δοκειτε ωρα ο ϋϊος του ανθρωπου ερχεται

MSS: 700 (f74v), 892 (f93v-94r)

Matt 24:44 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac2
δια τουτο και υμεις γεινεσθε ετοιμοι οτι η ου δοκειτε ωρα ο υιος του α-θρωπου ερχεται

Matt 24:44 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]83v-84v
δια τουτο και ϋμεις γεινεσθαι ετοιμοι· οτι η ου δοκειται ωρα ο ϋιος του ανθρωπου ερχεται

Matt 24:44 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]49vc1
διὰ τοῦτο καὶ ϋμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ἧ ὥρα οὐ δοκεῖτε· ὁ υς  τοῦ ανου  ἔρχεται.

Matt 24:44 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]69r
διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς· γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ἧ ρα οὐ δοκεῖτε· ὁ υς τοῦ ἀνου ἔρχεται·

Matt 24:44 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]92
Δια τουτο και ὑμεις γινεσθαι ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειται ο ὑϊος του ανου ερχεται

Matt 24:44 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]103
Διατουτο και υμεις γινεσθε ετοιμοι οτι η ωρα ουδοκειται ο υς του ανου ερχεται.

Matt 24:44 [Peshitta]
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 24:44 [Vulgate]
ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est

Critical Apparatus :

(1) δια : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086c (ii), ℓ1086 (iii)
(2) δι : ℓ1086* (ii)

(3) και υμεις γινεσθε : א, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(4) και υμεις γεινεσθε : B
(5) και υμεις γεινεσθαι : D
(6) και υμεις γινεσθαι : W, 4, 44, ℓ339 (i), ℓ339 (iii),
(7) γινεσθε και υμεις  : 157

(8) ωρα ου δοκειτε : E, F, G, K¹, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)
(9) ωρα ου δοκειται : W, Δ
(10) ωρα ου δοκητε : ℓ1086
(11) ωρα η ου δοκειτε : L
(12) ου δοκειτε ωρα : א, B, 700, 892
(13) ου δοκειται ωρα : D
(14) ω ου δοκειτε : K*
(15) ωρα ου γινωσκετε : 1, 157, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:44

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.