Matthew 24:6

Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους, καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι· ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.

And you will hear of wars and rumours of wars. See that you are not troubled, for all these things must take place, but the end is not yet.

Matt 24:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]89
Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους, καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι· ἀλλ’ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.

MSS: K (f66v-67r), S, Ω, 8, 12 (p157), 22, 43 (f52r-v), 438, 490 (f48rc1), 700, ℓ339 (ii)

Matt 24:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f6vc1
Μελλησετε δε ακουειν πολεμους ϗ ακοας πολεμω- ορατε μη θροεισθε δι γαρ γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

Matt 24:6 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]19bc1
μελλησετα·ει· δε ακουειν πολεμους ϗ ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθε δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

Matt 24:6 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]42
μελλησετε δε ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων· ορατε μη θροεισθε δει γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος·

Matt 24:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]80v
Μελλεται δε ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων· ορατε μη θροεισθαι· δει γαρ γενεσθαι· αλλ ουπω εστιν το τελος

Matt 24:6 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]47rc1-2
μελλήσετε δὲ ἀκούειν Πολέμους· καὶ ἀκοάς πολέμων· ὁράτε μὴ θροεισθε δεῖ γὰρ πάντα γενέσθ{αι} αλλ’ ούπω ἐστὶν τὸ τέλος·

MSS: F (f47r-v), G, M, 13

Matt 24:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]89
Μελλησεται δε ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθαι δει γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος

Matt 21:12 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]56r|113
μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους, καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε· * ἀλλ’ οὔπω ἐστι τὸ τέλος·

* (right margin) : δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθ{αι}·

Matt 24:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]98
Μελλησεται δε ακουειν πολεμους· και ακοας πολενων· Ορατε μη θροεισθαι δει γαρ παντα γενεσθαι αλλου πω εστιν το τελος.

Matt 24:6 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]60vc2
μελήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους· καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε. μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι· ἀλλ’ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος·

MSS: 7 (f59r), 201

Matt 24:6 [Peshitta]
ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܺܐܪܣܶܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܰܩܪܳܒ݂ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܘܕ݂ܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܂

Matt 24:6 [Vulgate]
audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis

Critical Apparatus :

(1) μελλησετε : א, B¹, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 438, 490, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(2) μελλησεται : B*, W, Δ, 33, 10, 771
(3) μελησετε : 7, 157, 201, 556, 901, ℓ1086,
(4) μελλεται : D

(5) δε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(6) OMIT δε : 11

(7) πολεμων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) πολενων : Δ

(9) θροεισθε : B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(10) θροησθε : 9, 10, 892
(11) θροεισθαι : D, L, W, Δ, 44, ℓ339?
(12) θορυβεισθε : 11

(13) δει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Ymg, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(14) δι : א
(15) OMIT δει γαρ παντα γενεσθαι : Y*
(15) δει γαρ ταυτα γενεσθαι : Ymg ,

(16) παντα : C, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22*, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(17) ταυτα : Ymg, 4, 22c?
(18) παντα ταυτα : 9
(19) OMIT παντα : א, B, D, L, 1, 33, 892, 1582

(20) γενεσθαι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Ymg, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086
(21) γενεσθε : ℓ1086 (ii)

(22) ουπω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)
(23) ουπο : ℓ1086
(24) ουκ : 1701

(25) εστι το τελος : K, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii),
(26) εστιν το τελος : א, B, C, D, E¹, F, G, M, W, Δ, 13, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(27) εστην το τελος : L
(28) εσιν το τελος : E*
(29) εσται το τελος : 556
(30) ευθεως το τελος : 1701
(31) το τελος εστιν : 901
(32) OMIT εστι : 33

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 24:6

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.