Matthew 25:12

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

But he answered, he said, ‘Amen I say to you, I do not know you.’

Matt 25:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]94
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

MSS: א, A, B, C, E, F (f52rc1), G, L, M, S (f67r-v), W, Y, Δ, Ω (f134c2-135c1), 4 (f52r), 7, 8, 9 (f68v), 10 (f66r), 11 (f118v), 12 (p164), 13, 22, 33 (f112r), 43, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f45r), 1701 (f55r), ℓ339, ℓ339 (ii) (f162vc2), ℓ1086 (f97rc1), ℓ1086 (ii) (f160rc1)

Matt 25:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc3
Ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω ϋμιν ουκ οιδα ϋμας

Matt 25:12 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2rc1
ο δε αποκριθεις ειπε- αμην λεγω ϋμιν ουκ οιδα ϋμας

Matt 25:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]20bc1
ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας

Matt 25:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας·

Matt 25:12 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]85v
Ο δε αποκριθεις ειπεν· αμην λεγω ϋμειν ουκ οιδα ϋμας :

Matt 25:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]50vc2
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ϋμῖν· οὐκ οίδα ϋμᾶς·

Matt 25:12 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]70r
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴ λέγω ὑμῖν· οὐκ οἶδα ὑμᾶς·

Matt 25:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]94
Ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω ὑμι- ουκ οιδα ὑμας

Matt 25:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]105
Ο δε αποκριθεις ειπεν· αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας·

Matt 25:12 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܶܝܢ܂

Matt 25:12 [Vulgate]
at ille respondens ait amen dico vobis nescio vos

Critical Apparatus :

(1) αποκριθεις : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) αποκριθης : 2881

(3) αμην : א, A, B, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438c, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) αμιν : 2881
(5) αμη : K
(6) αμην αμην : 44, 438*
(7) OMIT αμην λεγω υμιν : 1, 1582

(8) υμιν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2881, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(9) υμειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.