Matthew 25:3

Αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον.

Matt 25:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]93
Αἵτινες μωραὶ, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον.

Matt 25:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc3
αι γαρ μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

Matt 25:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac3
αι γαρ μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

MSS: B, C, 892

Matt 25:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]43
αι γαρ μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον·

Matt 25:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]84v
Αι ουν μωραι λαβουσαι· τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

Matt 25:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]50rc2
Αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἀυτῶν· οὐκ έλαβο- μεθ ἑαυτῶν ἔλαιον·

Matt 25:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]93
αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

MSS: G, K, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9 (f68r), 10 (f65v), 11 (f117v-118r), 12 (p163), 13, 43, 201, 438, 490, 556 (f46r), 771, ℓ1086 (ii) (f159rc2)

Matt 25:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]104
αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων ουκ ελαβον μεθαυτων ελαιον

Matt 25:3 [Minuscule 1582 (MS 949) (949)]67r
λαβοῦσαι δὲ αἱ μωραὶ τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. οὐκ ἔλαβον μεθ’ ἑαυτῶν ἔλαιον·

Matt 25:3 [Peshitta]
ܘܗܳܢܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ܂

Matt 25:3 [Vulgate]
sed quinque fatuae acceptis lampadibus non sumpserunt oleum secum

Critical Apparatus :

(1) αιτινες μωραι λαβουσαι : E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority, Peshitta?
(2) αι γαρ μωραι λαβουσαι : א, B, C, L, 33, 892
(3) αι ουν μωραι λαβουσαι : D
(4) αι δε μωραι λαβουσαι : 157
(5) λαβουσαι δε αι μωραι : 1, 1582
(6) OMIT μωραι : 700
(7) OMIT αιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας εαυτων : F

(8) εαυτων (i) : 1, 1582
(8) αυτων : B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority, Scholz
(9) OMIT εαυτων : א, L, 44, 700

(10) ελαβον (ii) : א, B, C, D, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(11) ελαβων : E, L, ℓ339, ℓ339 (ii),

(12) εαυτων (ii) : א, B, C, D, E, G, K, L, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(13) εαυτον : F, M
(14) αυτων : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:3

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.