Matthew 25:35

Ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με· ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με·

For I was hungry, and you let me eat, I was thirsty, and you gave me drink, I was a stranger, and you received me (as guest), 

Matt 25:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]97
Ἐπείνασα γὰρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με· ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με·

MSS: B, E (f82v), F (f54rc2), G, K (f71r-v), M, S, Y, 1, 7 (f61-62r), 8, 9 (f70r), 10 (f67v), 11 (f121r), 12 (p167), 22, 43 (f55v-56r), 201, 438, 490, 556, 771, 892 (f97r), 901 (f46r), 1582, 1701 (f56v),

Matt 25:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc2
επινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν· εδιψησα και επο>τισατε με ξενος> ημην και συνηγαγετε με

Matt 25:35 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2rc2-2vc1
επινασα γαρ και εδωκαται μοι φαγειν· εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγεται με

Matt 25:35 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]20bc3-21ac1
επεινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με

Matt 25:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]87v
Επεινασα γαρ· και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτεισαται με ξενος ημην· και συνηγαγεται με

Matt 25:35 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]52vc1
ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με· ξένος ἤμην· καὶ συνηγάγετέ με·

Matt 25:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]96
Επινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν· και εδιψησα και εποτισατε με· ξενος ημην και συνηγαγεται με·

Matt 25:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]108
Επεινασα γαρ· και εδωκατε μοι φαγειν· και εδιψησα· και εποτησατε με· Ξενος ημην· και περιεβαλλατε με συνηγαγετε με·

Matt 25:35 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]68v
ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα καὶ ἐποτήσατέ με· ξένος ἤμιν καὶ συνηγάγετέ μαι· ἰσθένησα ϰ ἐπεσκέψασθε με.

Matt 25:35 [Peshitta]
ܟ݁ܶܦ݂ܢܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܰܨܗܺܝܬ݂ ܘܰܐܫܩܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܟ݂ܰܢܶܫܬ݁ܽܘܢܳܢܝ܂

Matt 25:35 [Vulgate]
esurivi enim et dedistis mihi manducare sitivi et dedistis mihi bibere hospes eram et collexistis me

Critical Apparatus :

(1) επεινασα : B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44c?, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) επινασα : א, A, L, W, Δ, 44*?

(3) εδωκατε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) εδωκαται : A

(5) εδιψησα : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(6) και εδιψησα : W, Δ

(7) εποτισατε : א, A, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339 (ii),
(8) εποτησατε : L, Δ, 33, 44, ℓ339, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(9) εποτεισαται : D

(10) ημην : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086
(11) ημιν : Ω, 4, 13, 44, 157, 700?, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii)

(12) συνηγαγετε : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(13) συνηγαγεται : A, D, W

(14) με : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(15) μαι ισθενησα και επεσκεψασθε με : 44

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:35

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.