Matthew 25:36

γυμνὸς, καὶ περιεβάλετέ με· ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με· ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.

naked, and you clothed me; I was sick, and you visited me; I was in prison, and you came to me.

Matt 25:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]97
Γυμνὸς, καὶ περιεβάλετέ με· ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με· ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με.

MSS: K, M, S, Y, 1, 7 (f62r), 8, 9 (f70r), 10 (f67v), 11 (f121v), 12 (p167), 22, 43, 201, 438, 490 (f51vc1-2), 556 (f47v), 700 (f77v), 771, 892 (f97r-v), 901 (f46r), 1582, 1701 (f56v), ℓ1, ℓ339 (f138vc1)

Matt 25:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc2-3
γυμνος και περιεβαλετε με· ησθενησα ϗ επεσκεψασθε με εν φυλακη ημη- και ηλθατε προς εμε·

Matt 25:36 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc1
γυμνος και περιεβαλεται με ησθενησα και επεσκεψασθαι με· εν φυλακη ημην· και ηλθατε προς με

Matt 25:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac1
γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και ηλθατε προς με

Matt 25:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]87v
Γυμνος· και περιεβαλεται με ησθενησα· και επεσκεψασθαι με εν φυλακη ημην· και ηλθατε προς με

Matt 25:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]52vc1
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με· ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με· ἐν φυλακῆ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με

MSS: E, F (f54rc2), G, 13

Matt 25:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]96
γυμνος και περιεβαλεται με· ησθενησα και επεσκεψασθαι με· εν φυλακη ημην και ηλθατε προς με.

Matt 25:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]108
γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησαι και επεσκεψασθε με· Εν φυλακη ημην· και ηλθατε προς με.

Matt 25:36 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]68v
γυμνὸς· καὶ περιεβάλετέ με· ἐν φυ – λακῆ ἤμην· καὶ ἤλθετε πρός με

Matt 25:36 [Peshitta]
ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܟ݁ܪܺܝܗ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܰܣܥܰܪܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ܂

Matt 25:36 [Vulgate]
nudus et operuistis me infirmus et visitastis me in carcere eram et venistis ad me

Critical Apparatus :

(1) περιεβαλετε : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) περιεβαλεται : A, D, W
(3) OMIT γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με : 4

(4) ησθενησα : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(5) ησθενησαι : Δ
(6) OMIT ησθενησα : 44

(7) και επεσκεψασθε : א, B, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) και επεσκεψασθαι : A, D, L, W, 33,
(9) OMIT και επεσκεψασθε : 44

(10) ημην : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339
(11) ημιν : Ω, 4, 157, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)

(12) ηλθετε : K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Scholz
(13) ηλθατε : א, A, B, D, E, F, G, L, W, Δ, 13, 33, 157, ℓ1086 (ii)

(14) με : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(15) εμε : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:36

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.