Matthew 25:39

πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε;

And when did we see you sick or in prison and come to you?

Matt 25:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]97
Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε;

MSS: א, E, F (f54vc1), G, M, S (f68vc2), Y, Ω, 1, 7, 8, 10 (f68r), 11 (f121v), 12 (p168), 22, 43, 44 (f68v-69r), 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901 (f46r), 1582, 1701 (f56v), ℓ1 (f106r-v), ℓ339 (f138vc1-2), ℓ339 (ii),

Matt 25:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc3
ποτε δε σε ειδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

Matt 25:39 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc1
ποτε δε σε ϊδομεν ασθενη η εν φυλακη· και ηλθομεν προς σε

MSS: A, K, 9 (f70r), 13 (f37rc2), 892, ℓ1086 (ii) (f162vc1)

Matt 25:39 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac1
ποτε δε σε ειδομεν ασθενουντα η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε

Matt 25:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]88v
Η ποτε σε ειδομεν ασθενουντα η εν φυλακη και ηλθαμεν προς σε

Matt 25:39 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]52vc2
πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἠ ἐν φυλακῆ καὶ ἠλθομεν προς σὲ·

Matt 25:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]96
Ποτε δε σε ϊδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε.

Matt 25:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]108-109
Ποτε δε σε ειδομεν ασθενην η εν φυλακη· και ηλθομεν προς σε·

Matt 25:39 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܚܙܰܝܢܳܟ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂܂

Matt 25:39 [Vulgate]
aut quando te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te

Critical Apparatus :

(1) ποτε δε : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) η ποτε : D

(3) ειδομεν : א, B, D, E, F, G, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii),
(4) ιδομεν : A, K, L, W, 9, 13, 33, 892, ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(5) ιδωμεν : 4

(6) ασθενη : א, A, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(7) ασθενην : Δ
(8) ασθενουντα : B, D

(9) ηλθομεν : א, A, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(10) ηλθαμεν : D
(11) ηλθομε : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:39

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.