Matthew 25:42

Ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με·

For I was hungry and you gave me nothing to eat; I was thirsty and you gave me nothing to drink.

Matt 25:42 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]97
Ἐπείνασα γὰρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με·

MSS: F (f54v-55r), G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13 (f37vc1), 22?, 43, 44, 157, 201 (f65vc1), 438 (f116v-117r), 490 (f52rc1), 556, 700, 771, 901 (f46r), 1582 (f69v), 1701 (f57r), ℓ1 (f107r), ℓ1086 (f133vc1)

Matt 25:42 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc3
Επινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με

Matt 25:42 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc1
επινασα γαρʹ και ουκ· εδωκαται μοι φαγειν· εδιψησα· και ουκ· εποτισατε με

Matt 25:42 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac1
επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν και εδιψησα και ουκ εποτισατε με

Matt 25:42 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]88v
Επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδειψησα· και ουκ εποτεισατε με

Matt 25:42 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]53rc1
ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ εδώκατέ μοι φαγεῖν· ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με·

Matt 25:42 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]97
Επινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν· εδιψησα και ουκ εποτισαται με·

Matt 25:42 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]109
Επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν· Εδιψησα και ουκ εποτισατε με·

Matt 25:42 [Peshitta]
ܟ݁ܶܦ݂ܢܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܰܨܗܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ܂

Matt 25:42 [Vulgate]
esurivi enim et non dedistis mihi manducare sitivi et non dedistis mihi potum

Critical Apparatus :

(1) επεινασα : B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) επινασα : א, A, L, W

(3) εδωκατε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) εδωκαται : A, 33?

(5) φαγειν : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(6) φαγεν : L

(7) εδιψησα : א, A, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) εδειψησα : D
(9) εδιψισα : L
(10) και εδιψησα : B

(11) εποτισατε : א, A, B, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ1086
(12) εποτεισατε : D
(13) εποτησατε : E
(14) εποτισαται : W
(15) εποτησατε : L, 33, 892, ℓ339, ℓ339 (ii),
(16) εποτε : ℓ1086 (ii)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.