Matthew 25:7

Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἀυτῶν.

Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

Matt 25:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]94
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἀυτῶν.

MSS: A, C, E, F (f51vc1), G, K, S, W, Y (f60v|122), Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9 (f68r), 10 (f65v), 11 (παρ<θ’>νοι) (f118r), 12 (p163), 22, 43, 157, 201 (f63rc2-63vc1), 438, 490, 556, 700, 771, 901 (f44v), 1582, 1701 (f54v), 2881 (f1rc1), ℓ339 (ii) (f162vc1), ℓ1086 (f96vc1), ℓ1086 (ii) (f159vc1)

Matt 25:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc3
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησα- τας λαμπαδας εαυτων

Matt 25:7 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2r
τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

Matt 25:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac3
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας εαυτων

MSS: א, B, L (f57vc1), 892 (f94v-95r)

Matt 25:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων·

Matt 25:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]85v
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι και εκοσμησαν· τας λαμπαδας αυτων

MSS: D, 44

Matt 25:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]50vc1
τόΤε ἠγέρθησαν πάσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι· καὶ ἐκόσμησα- τὰς λαμπάδας ἀυτῶν·

Matt 25:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]93
τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι· και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

Matt 25:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]104
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι· και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων.

Matt 25:7 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܬ݂ܰܩܶܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ܂

Matt 25:7 [Vulgate]
tunc surrexerunt omnes virgines illae et ornaverunt lampades suas

Critical Apparatus :

(1) ηγερθησαν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2881, ℓ339c, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(2) εγερθησαν : ℓ339*

(3) εκειναι : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2881, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(4) OMIT εκειναι : D, 44

(5) εκοσμησαν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2881, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(6) εκοσμισαν : M, 13

(7) αυτων : A, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2881, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii)
(8) εαυτων : א, B, L, 892

 

 

A Textual Commentary On Matthew 25:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.