Matthew 25:7

Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἀυτῶν.

Matt 25:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]94
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἀυτῶν.

MSS: A, C, G, K, W, Y (f60v|122), Δ, Ω, 8, 22, 43, 201 (f63rc2-63vc1), 438, 700, 771

Matt 25:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7rc3
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησα- τας λαμπαδας εαυτων

Matt 25:7 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2r
τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

Matt 25:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]20ac3
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας εαυτων

MSS: א, B, L (f57vc1)

Matt 25:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων·

Matt 25:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]85v
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι και εκοσμησαν· τας λαμπαδας αυτων

MSS: D, 44

Matt 25:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]50vc1
τόΤε ἠγέρθησαν πάσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι· καὶ ἐκόσμησα- τὰς λαμπάδας ἀυτῶν·

Matt 25:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]93
τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι· και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων

Matt 25:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]104
Τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι· και εκοσμησαν τας λαμπαδας αυτων.

Matt 25:7 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܬ݂ܰܩܶܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ܂

Matt 25:7 [Vulgate]
tunc surrexerunt omnes virgines illae et ornaverunt lampades suas

Critical Apparatus :

(1) εκειναι : א, A, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771
(2) OMIT εκειναι : D, 44

(3) εκοσμησαν : א, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) εκοσμισαν : 13

(5) αυτων : A, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) εαυτων : א, B, L

 

A Textual Commentary On Matthew 25:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.