Matthew 26:11

πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

Matt 26:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]99
Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

MSS: א, B, D, G, K, L, Y (f64v-65r|130-131), Δ, Ω, 13, 22 (f55r), 43, 44 (f69v-70r),  201 (f66rc1-2), 771, 892, 1582 (f70v)

Matt 26:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc1
Παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

Matt 26:11 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχεται

Matt 26:11 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac3
παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

Matt 26:11 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]89v
Παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε

Matt 26:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]54rc1
πάντοτε γὰρ· τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ· οὐ πάντοτε ἔχετε·

Matt 26:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]98
παντοτε γαρ τους πτωχους εχεται μεθ εαυτων  εμε δε ου παντοτε εχεται

Matt 26:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]111
Παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθεαυτων· Εμε δε ου παντοτε εχετε.

Matt 26:11 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]63vc1
τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ ἑαυτῶν· ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·

MSS: 7 (f62v), 8, 438 (f118r-v), 700 (f78v)

Matt 26:11 [Peshitta]
ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 26:11 [Vulgate]
nam semper pauperes habetis vobiscum me autem non semper habetis

Critical Apparatus :

(1) παντοτε γαρ τους πτωχους :  א, A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 13, 22, 43, 44, 201, 771, 892, 1582,
(2) τους πτωχους γαρ παντοτε : 7, 8, 438, 700

(3) εχετε : א, A, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(4) εχεται : W

(5) εχετε : א, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(6) εχεται : A, W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.