Matthew 26:13

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

Matt 26:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]99
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

MSS: A, E, G, K, M, S (f69v-70r), W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33 (f112v), 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556 (f48v), 700, 771, 892, 901 (f46v-47r), 1582, 1701 (f58r), ℓ339 (f167v-168r), ℓ339 (iii), ℓ1086 (f164rc1), ℓ1086 (iii) (f166v-167r)

Matt 26:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc1
Αμην λεγω ϋμι- οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιο- τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησετε και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

Matt 26:13 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
Αμην λεγω ῦμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται· και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

Matt 26:13 [Codex Vaticanus (B03) (Gr. 1209) (4th century)]21ac3
Αμην δε λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λα·ληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

Matt 26:13 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]89v
Αμην λεγω ϋμειν· οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολο τω κοσμω λαληθησεται· και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης

Matt 26:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011)(9th century)]54rc1-2
Ἀμὴν λέγω ϔμῖν· ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ το εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν όλω τῶ κόσμω λαληθήσεται· καὶ ὁ ἐποίησε- αὕτη· εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

Matt 26:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]98
Αμην λεγω ὑμι- οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνο- αυτης

Matt 26:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]111
Αμην δε λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται· και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης.

Matt 26:13 [Peshitta]
ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܐܳܦ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܗ܂

Matt 26:13 [Vulgate]
amen dico vobis ubicumque praedicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit in memoriam eius

Critical Apparatus :

(1) αμην : א, A, B*, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(2) ADD δε : B¹, Δ

(3) υμιν : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(4) υμειν : D

(5) εαν : א, A, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(6) αν : D, L

(7) ολω : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(8) ολο : D

(9) λαληθησεται : A, B, D, E, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(10) λαληθησετε : א

(11) μνημοσυνον : א, A, B, D, E, F¹, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (iii), ℓ1086, ℓ1086 (iii)
(12) μνημοσυν : F*

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:13

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.