Matthew 26:16

καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

And from then on he sought opportunity to betray him.

Matt 26:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]99
Καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

MSS: A, B, G, L, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201 (f66rc2-vc1), 438, 700, 771

Matt 26:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc1-2
και απο τοτε εζητι ευκεριαν ϊνα αυτον παραδω

Matt 26:16 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ϊνα αυτον παραδω

Matt 26:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac3
και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

Matt 26:16 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]90v|166
Και αποτε εζητει ευκαιριαν ϊνα αυτον παραδω αυτοις

Matt 26:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]54rc2
καὶ ἀπο τοτε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῶ.

Matt 26:16 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]72v
καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκερίαν· ἵνα αὐτὸν παραδῶ.

Matt 26:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]98
και απο τοτε εζητι ευκαιριαν ϊνα αυτον παραδω

Matt 26:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]111
Και αποτοτε εζητει ευκαιριαν ῖνα αυτον παραδω.

Matt 26:16 [Peshitta]
ܘܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܠܥܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ܂

Matt 26:16 [Vulgate]
et exinde quaerebat oportunitatem ut eum traderet

Critical Apparatus :

(1) απο τοτε : A, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) αποτε : D

(3) εζητει : A, B, D, G, K, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) εζητι : א, W

(5) ευκαιριαν : A, B, D, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) ευκεριαν : א, K

(7) παραδω : א, A, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) ADD αυτοις : D

 

A Textual Commentary On Matthew 26:16

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.