Matthew 26:17

Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

Now on the first of the unleavened, the disciples came to Jesus, saying to him, “Where do you want us to prepare for you to eat the Pascha?

Matt 26:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]99
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

MSS: E, G, M (see correction by later hand), S, Y, Ω, 44, ℓ1086 (iii) (f167rc2)

Matt 26:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc2
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελις ετοιμασωμεν σοι φαγιν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες αυτω· που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac3|ΡΜϚ
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

MSS: B, Δ, 33 (f112v), 700 (f79r)

Matt 26:17 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]90v|166
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιηυ λεγοντες που θελεις ετοιμασομεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]54r-v
τῆ δὲ πρώΤη των ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηται τω ΙΥ λέγοντες αὐτῶ· που θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν το πάσχα·

Matt 26:17 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]72v
Τῆ δὲ πρώτη τῶν ἀζύμων· προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ · λέγοντες· ποῦ θέλεις· ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα·

Matt 26:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]98-99
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται λεγοντες τω ΙΥ που θελις απελθοντες ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]112
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα.

Matt 26:17 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]18b-19a
τῆ δὲ Πρώτη τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ἰῦ λέγοντες αὐτῶ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα·

MSS: 7, 8, 22?, (f55r), 43, 201, 438, 556 (f49r)

Matt 26:17 [Peshitta]
ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܠܥܰܣ ܦ݁ܶܨܚܳܐ܂

Matt 26:17 [Vulgate]
prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes ubi vis paremus tibi comedere pascha

Critical Apparatus :

(1) τη : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) τι : L

(3) τω ιησου λεγοντες : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(4) λεγοντες τω ιησου : W, 1, 1582,

(5) αυτω : A, E, F, G, M, S, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1701, ℓ339? (iii), ℓ1086 (iii), Peshitta
(6) OMIT αυτω : א, B, D, K, L, W, Δ, 1, 4, 33, 700, 892, 1582, Vulgate

(7) θελεις : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086 (iii)
(8) θελις : א
(9) θελης : 157, ℓ339 (iii)
(10) θελεις απελθοντες : 13
(11) θελις απελθοντες : W

(12) ετοιμασωμεν : א, A, B, E, F, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 13, 33, 44, 700, 892, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), Scholz
(13) ετοιμασομεν : D, K, 1, 7, 8, 22?, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1582, 1701, Majority
(14) ετοιμαωμεν : L

(15) φαγειν : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii),
(16) φαγιν : א

(17) πασχα : א, A, B, D, E, F¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(18) πασα : F*

 

 

ΞΓ : Περὶ τοῦ πάσχα

E (f84v), F (f56vc1), Ω (p141c1), 7 (f62v), 22 (f55r), 157 (f95r), 556 (f49r), 892 (f99v), 1582 (f70v-71r)

ΞΓ : Περὶ τῆς ἑτοιμασίας τοῦ πάσχα

M (f80vc2), S (f70rc1), 490 (f52vc2), 1701 (f58r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.