Matthew 26:17

Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

Now on the first of the unleavened the disciples came to Jesus, saying to him, “Where do you want us to prepare for you to eat the Pascha?

Matt 26:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]99
Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

MSS: G, Y, Ω, 44

Matt 26:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc2
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελις ετοιμασωμεν σοι φαγιν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες αυτω· που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21ac3|ΡΜϚ
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

MSS: B, Δ, 700 (f79r)

Matt 26:17 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]90v|166
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιηυ λεγοντες που θελεις ετοιμασομεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]54rc2-54vc1
τῆ δὲ πρώΤη των ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηται τω ΙΥ λέγοντες αὐτῶ· που θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν το πάσχα·

Matt 26:17 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]72v
Τῆ δὲ πρώτη τῶν ἀζύμων· προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ · λέγοντες· ποῦ θέλεις· ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα·

Matt 26:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]60vc2-61rc1

Matt 26:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]98-99
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται λεγοντες τω ΙΥ που θελις απελθοντες ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα

Matt 26:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]112
Τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ΙΥ λεγοντες που θελεις ετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα.

Matt 26:17 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]18b-19a
τῆ δὲ Πρώτη τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ἰῦ λέγοντες αὐτῶ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσομέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα·

MSS: 8, 22?, (f55r), 43, 201, 438

Matt 26:17 [Peshitta]
ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܠܥܰܣ ܦ݁ܶܨܚܳܐ܂

Matt 26:17 [Vulgate]
prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes ubi vis paremus tibi comedere pascha

Critical Apparatus :

(1) τη : א, A, B, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) τι : L

(3) τω ιησου λεγοντες : א, A, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) λεγοντες τω ιησου : W

(5) αυτω : A, G, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, Peshitta
(6) OMIT αυτω : א, B, D, K, L, W, Δ, 700, Vulgate

(7) θελεις : A, B, D, G, K, L, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) θελις : א
(9) θελεις απελθοντες : 13
(10) θελις απελθοντες : W

(11) ετοιμασωμεν : א, A, B, G, W, Y, Δ, Ω, 13, 44, 700, Scholz
(12) ετοιμασομεν : D, K, 8, 22?, 43, 201, 438, 771, Majority
(13) ετοιμαωμεν : L

(14) φαγειν : A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(15) φαγιν : א

 

ΞΓ  :

Ω (p141c1), 22 (f55r)

 

A Textual Commentary On Matthew 26:17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.