Matthew 26:21

Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

When they were eating, he said, “Amen I say to you, that one of you will betray me.”

Matt 26:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]100
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

MSS: B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8 (f64rc2), 13 (f38vc1), 22, 33, 43, 44, 157, 201 (f66vc2), 490 (f53rc1), 556, 700, 771, 892, 1582, 1701 (f58r-v), ℓ339 (iii) (f172vc1-2), ℓ1086 (iii) (f168vc2)

Matt 26:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc2
Και εσθιοντων αυτων λεγι αμη- λεγω ϋμιν οτι εις εξ ϋμων παραδωσι με

Matt 26:21 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc1
Και εσθιοντων αυτων ειπεν· αμην λεγω ϋμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με·

Matt 26:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21bc1
και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

Matt 26:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]90v
Και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω ϋμειν οτι εις εξ υμων παραδωσει με

Matt 26:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]54vc1-2
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν· ἀμὴν λέγω ϋμῖν· ὅτι εἷς ἐξ υμῶν παραδώσει με.

Matt 26:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]99
και εσθιοντω- αυτων ειπεν· αμην λεγω ὑμιν οτι εις εξ ὑμων παραδωσει με.

Matt 26:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]112
και εσθιοντων αυτων ειπεν· αμην λεγω υμιν οτι εις εξυμων παραδωσει με·

Matt 26:21 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ܂

Matt 26:21 [Vulgate]
et edentibus illis dixit amen dico vobis quia unus vestrum me traditurus est

Critical Apparatus :

(1) ειπεν : A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) λεγι : א

(3) αμην : א, A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(4) αμην αμην : 7

(5) υμιν : א, A, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(6) υμειν : D

(7) οτι : א, A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) OMIT οτι : 901

(9) παραδωσει : A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(10) παραδωσι : א

 

 

CΟΘ / Δ :

892 (f99v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:21

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.