Matthew 26:33

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

But Peter answered, he said to him, “Even if all fall away because of you, I will never fall away.”

Matt 26:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]101
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

MSS: 201

Matt 26:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc4
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει ϗ παντες σκανδαλισθησονται ε- σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc1-2
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπε- αυτω· ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκα-δαλισθησομαι·

MSS: L, Δ, Ω, 8, 438 (f120v-121r)

Matt 26:33 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21bc2
αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]45
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω· ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι·

Matt 26:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]91v|168
: Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]55vc1
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ· ἐἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί· ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι·

MSS: G, 22, 43

Matt 26:33 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]73v
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος· εἶπεν αὐτῶ· εἰ κε πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί· ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι·

Matt 26:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]100
Αποκριθεις δε ο Πετρος ειπεν αυτω· ει και παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]114
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω· Ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι Εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]38vc2
ἀποκριθεὶς …

*    … Mt 26:52

Matt 26:33 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]19b
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ· εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ, οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

MSS: Y, 771

Matt 26:33 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂܂

Matt 26:33 [Vulgate]
respondens autem Petrus ait illi et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor

Critical Apparatus :

(1) αυτω : א, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 438, 201, 771
(2) OMIT αυτω : 700

(3) ει και : W, Y, 201, 438, 771, Vulgate?
(4) ει κε : K
(5) OMIT και : א1, A, B, C, D, G, L, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 700, Scholz
(6) OMIT ει και : א*

(7) εγω : א, A, B, C, D, L, W, Δ, Ω, 8, 438, 201
(8) ADD δε : G, K, Y, 22, 43, 44, 700, 771

 

CΠΘ / Α  :

A (f3rc1-2), D (f91v|168), Y (f66v|134), Ω (p143c1),  13 (f38vc2), 22 (f56r), 44 (f71r), 438 (f120v-121r), 771 (f19b)

 

A Textual Commentary On Matthew 26:33

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.