Matthew 26:33

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

But Peter answered, he said to him, “Even if all fall away because of you, I will never fall away.”

Matt 26:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]101
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἶπεν αὐτῷ· Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

MSS: 201

Matt 26:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc4
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει ϗ παντες σκανδαλισθησονται ε- σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc1-2
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπε- αυτω· ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκα-δαλισθησομαι·

MSS: L, S (f70v-71r), Δ, Ω, 1, 8, 157, 438 (f120v-121r), 1582 (f72r)

Matt 26:33 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21bc2
αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]45
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω· ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι·

Matt 26:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]91v|168
: Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]55vc1
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ· ἐἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί· ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι·

MSS: G, M, 7 (f63v), 22, 33 (f112v), 43

Matt 26:33 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]73v
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος· εἶπεν αὐτῶ· εἰ κε πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί· ἐγὼ δὲ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι·

Matt 26:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]100
Αποκριθεις δε ο Πετρος ειπεν αυτω· ει και παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]114
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω· Ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι Εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι

Matt 26:33 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]38vc2
ἀποκριθεὶς …

*    … Mt 26:52

Matt 26:33 [Minuscule 771 (NLG 204) (10th century)]19b
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ· εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ δὲ, οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

MSS: Y, 771

Matt 26:33 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂܂

Matt 26:33 [Vulgate]
respondens autem Petrus ait illi et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor

Critical Apparatus :

(1) ειπεν αυτω : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) OMIT αυτω : 700

(3) ει και : F, W, Y, 201, 438, 771, Vulgate?
(4) ει κε : K
(5) OMIT και : א¹, A, B, C, D, E, G, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), Scholz
(6) OMIT ει και : א*

(7) σκανδαλισθησονται : א, A, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) σκανδαλησθησονται : E*

(9) εγω : א, A, B, C, D, L, S, W, Δ, Ω, 1, 8, 157, 438, 490, 201, 892, 1582, 1701,
(10) ADD δε : E, F, G, K, M, Y, 4, 7, 22, 33, 43, 44, 556, 700, 771, 901, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)

(11) σκανδαλισθησομαι : א, A, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(12) ADD εν σοι : F

 

 

CΠΘ / Α :

A (f3rc1-2), D (f91v|168), F (f58rc1), M (f81vc1-2), S (f70vc2-71rc1), Y (f66v|134), Ω (p143c1), 4 (f55v), 7 (f63v), 13 (f38vc2), 22 (f56r), 44 (f71r), 157 (f96r), 438 (f120v-121r), 490 (f53vc1), 556 (f49v), 771 (f19b), 892 (f100v-101r), 1582 (f72r), 1701 (f59r)

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:33

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.