Matthew 26:34

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

Jesus said to him, “Amen I say to you, that this very night, before the rooster crows, you will deny me thrice.”

Matt 26:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]101
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

MSS: K, W, Y (f66v-67r|134-135), Ω (p143c1-2), 8, 22, 43 (f57v-58r), 201 (f67rc2-vc1), 438, 700, 771

Matt 26:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc4
Εφη αυτω ο ΙC αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις //με /απαρνηση

Matt 26:34 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc2
εφη αυτω ο ΙC αμην λεγω σοι· οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι απαρνηση με τρεις·

Matt 26:34 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21bc2
εφη αυτω ο ΙC αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνησει με

Matt 26:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]45
Εφη αυτω ο ΙC · αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πρειν αλεκτορα φωνησαι τρεις απαρνησει με·

Matt 26:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D04) (5th century)]91v|168
Εφη αυτω ο ιης αμην λεγω σοι οτι ταυτη τη νυκτ[ι] πρειν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με:

* [ι] = lacuna. Scrivener = νυκτ

Matt 26:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]55vc1
ἔφη αὐτῶ ὁ ἸC · ἀμὴν λέγω σοι· ὅτι ἐν ταύτη τῆ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνήσαι· τρεῖς ἀπαρνήση με·

MSS: G, Δ, 44

Matt 26:34 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]62rc1

Matt 26:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]100
Εφη αυτω ο ΙC αμην λεγω σοι· οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με

Matt 26:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]114
Εφη αυτω ο ΙC αμην λεγω σοι· Οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορ· αφωνησαι τρεις απαρνηση με·

Matt 26:34 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ܂

Matt 26:34 [Vulgate]
ait illi Iesus amen dico tibi quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis

Critical Apparatus :

(1) εν : א, A, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) OMIT εν : D

(3) πριν : א, A, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) πρειν : C, D

(5) αλεκτορα : א, A, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) αλεκτορο : L

(7) φωνησαι : א, A, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) φωνιας : L

(9) τρις απαρνηση με : א1, D, K, W, Y, Ω, 8, 22, 43, 201, 438, 700, 771
(10) τρις απαρνησει με : B
(11) τρεις απαρνηση με : G, L, Δ, 44, 700*?
(12) τρεις απαρνησει με : C
(13) τρις με απαρνηση : א*
(14) απαρνηση με τρεις : A

 

 

 / Ϛ  :

A (f3rc2), D  (f91v|168), Y (f66v-67r|134-135)

 

A Textual Commentary On Matthew 26:34

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.