Matthew 26:35

Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

Matt 26:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]101
Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: B, D, L, 700

Matt 26:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc4
Λεγι αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανιν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc2
Λεγει αυτω ο πετρος· καν δεη μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι· ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21b c2
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]45
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι· ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον·

Matt 26:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]91v|
: Λεγει αυτω πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]55vc1-2
λέγει αὐτῶ Ὁ πέτρος· κὰν δέη με συν σοὶ ἀποθανεῖν· οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. Ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: G, K (f73v-74r), Y, Ω, 43, 201, 438

Matt 26:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]100
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συ- σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμε : ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπο-

Matt 26:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]114
Λεγει αυτω ο πετρος καν δε ημεσυν σοι αποθανειν ουμη σε απαρνησωμαι· Ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον·

Matt 26:35 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]67vc1
λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος· κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι· ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον·

Matt 26:35 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]19b-20a
λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος· κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: 8, 22, 44, 771

Matt 26:35 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ܂

Matt 26:35 [Vulgate]
ait illi Petrus etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo similiter et omnes discipuli dixerunt

Critical Apparatus :

(1) λεγει : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(2) λεγι : A

(3) ο πετρος : א, A, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(4) OMIT ο : D

(5) με : א, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) μαι : A (δεημαι), C

(7) αποθανειν : A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) αποθανιν : א

(9) απαρνησομαι : א, B, C, D, L, Δ, 8, 22, 44, 700, 771?, Scholz
(10) απαρνησωμαι : A, G, K, Y, Ω, 43, 201, 438
(11) απαρνησωμε : W

(12) ομοιως : א, B, C, D, L, 700
(13) ADD δε : A, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 771

 

  / Ϛ :

Ω (p143c2), 44 (f71r), 438 (f121r)

 

A Textual Commentary On Matthew 26:35

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.