Matthew 26:35

Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

Matt 26:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]101
Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: B, D, L, 700

Matt 26:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8rc4
Λεγι αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανιν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3rc2
Λεγει αυτω ο πετρος· καν δεη μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαι· ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]21b c2
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]45
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη μαι συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι· ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον·

Matt 26:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]91v|
: Λεγει αυτω πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομαι ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον

Matt 26:35 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]55vc1-2
λέγει αὐτῶ Ὁ πέτρος· κὰν δέη με συν σοὶ ἀποθανεῖν· οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. Ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: E (f86r), G, K (f73v-74r), Y, Ω, 7 (f63v), 43, 201, 438

Matt 26:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]100
Λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συ- σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμε : ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπο-

Matt 26:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]114
Λεγει αυτω ο πετρος καν δε ημεσυν σοι αποθανειν ουμη σε απαρνησωμαι· Ομοιως δε και παντες οι μαθηται ειπον·

Matt 26:35 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]67vc1
λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος· κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι· ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον·

Matt 26:35 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]19b-20a
λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος· κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως δὲ καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον.

MSS: M, 8, 22, 44, 771, 892 (f101r)

Matt 26:35 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ܂

Matt 26:35 [Vulgate]
ait illi Petrus etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo similiter et omnes discipuli dixerunt

Critical Apparatus :

(1) λεγει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) λεγι : A

(3) ο πετρος : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701,
(4) OMIT ο : D, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)

(5) με : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086 (iii)
(6) μαι : A, C, F, 33, ℓ339 (iii)

(7) αποθανειν : A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) αποθανιν : א

(9) απαρνησομαι : א, B, C, D, F, L, M, Δ, 1, 8, 22, 33, 44, 700, 771?, 892, 1582, ℓ339 (iii), Scholz
(10) απαρνησωμαι : A, E, G, K, S, Y, Ω, 7, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 901, 1701, ℓ1086 (iii)
(11) απαρνησομε : 4
(12) απαρνησωμε : W

(13) ομοιως : א, B, C, D, L, 33, 700
(14) ADD δε : A, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)

(15) ειπον : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(16) ειπαν : 33

 

 

 / Ϛ :

F (f58rc2), M (f81vc2), S (f71rc1), Ω (p143c2), 4 (f55v), 44 (f71r), 157 (f96v), 438 (f121r), 556 (f49v-50r), 1582 (f72r), 1701 (f59r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:35

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.