Matthew 26:4

καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν, καὶ ἀποκτείνωσιν.

Matt 26:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]98
Καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν κρατήσωσι δόλῳ, καὶ ἀποκτείνωσιν.

Matt 26:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f7vc4
Και συνεβουλευ>σαντο ϊνα τον ΙΝ δολω κρατησωσιν και αποκτει>νωσιν

Matt 26:4 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]2vc2
και συνεβουλευσαντο ινα τον ΙΝ δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν

Matt 26:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]21ac2
και συνεβουλευσαντο ινα τον ΙΝ δολω κρατησωσιν ϗ αποκτεινωσιν

Matt 26:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]89v|164
και συνεβουλευοντο ϊνα τον ιην δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν

Matt 26:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]53vc1
καὶ συνεβουλεύσαντο· ἵνα τὸν ΙΝ δόλω κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν.

MSS: א, Α, E, F (f55vc1-2), G, K, L, Δ, ℓ1086 (iii) (f166rc2)

Matt 26:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]97
και συνεβουλευσαντο ϊνα τον ΙΝ δολω κρατησωσιν και αποκτινωσιν.

Matt 26:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]110
Και συνεβουλευσαντο ῖνα τον ΙΝ δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν.

Matt 26:4 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]18a
καὶ συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν ἰν δόλω κρατήσωσι καὶ ἀποκτείνωσιν·

MSS: M, S, Y (f64r-v|129-130), Ω (p139c2-140c1), 1, 4, 7 (f62v), 8, 22, 43, 44, 201, 438, 556 (f48v), 700, 771, 892, 1582,

Matt 26:4 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂

Matt 26:4 [Vulgate]
et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent

Critical Apparatus :

(1) συνεβουλευσαντο : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) συνεβουλευοντο : D
(3) εσυνεβουλευσαντο : 157

(4) κρατησωσι δολω : Elzevir
(5) δολω κρατησωσι : M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), Scholz
(6) δολω κρατησωσιν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, W, Δ, 33, 43, ℓ1086 (iii)
(7) δολω κρατεισωσιν : 13

(8) αποκτεινωσιν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(9) αποκτινωσιν : W
(10) απολεσωσιν : 490

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:4

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.