Matthew 26:47

Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδού Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

While he was still speaking, behold, Judas, one of the twelve, came, and with him a large crowd with swords and clubs, from the chief priests and elders of the people.

Matt 26:47 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]103
Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ Πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

MSS: Y, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157 (f97v), 201, 490, 556, 700, 771, 892 (f102r-v), 901 (f48r), 1701 (f60r), ℓ339 (iii) (f174rc1-2)

Matt 26:47 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc1-2
Και ετι αυτου λαλουντος ϊδου ϊουδας εις των ·ιβ· ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχερων και ξυλων απο των αρχϊερεω- και πρεσβυτερων του λαου

Matt 26:47 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc1
και ετι αυτου λαλουντος ϊδου ϊουδας εις των δωδεκα ηλθεν· και μετ αυτου οχλος πολυς· μετα μαχαιρων και ξυλων· απο των αρχιερεω– και πρεσβυτερων του λαου

Matt 26:47 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac1
και ετι αυτου λαλουντος ιδου ϊουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

MSS: A, B, C, E (αρχιερ<ε>ων), F (f59vc1-2), G, K, L (f62vc2), M, S, Ω, 1, 438, 1582 (f73r)

Matt 26:47 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]46
Και ετι αυτου λαλουντος· ιδου ϊουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου·

Matt 26:47 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]92v-93v|170-172
Ετι δε αυτου λαλουντος ϊδου ϊουδας εις των· ιβ ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς· μετα μαχαιρων και ξυλων· απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

Matt 26:47 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]56vc1-2
καὶ ἔΤι αὐτοῦ λαλοῦντος ϊδοὺ ϊούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολύς μετα μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπο τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαου.

Matt 26:47 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]102
Και ετι αυτου λαλουντος ϊδου ϊουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχερων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

Matt 26:47 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]116
Και ετι αυτου λαλουντος ῖδου Ῑουδας εις των δωδεκα ηλθεν· και μεταυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων· και ξυλων απο των αρχιερεων· και των πρεσβυτερων του λαου.

Matt 26:47 [Peshitta]
ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ܂

Matt 26:47 [Vulgate]
adhuc ipso loquente ecce Iudas unus de duodecim venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus a principibus sacerdotum et senioribus populi

Critical Apparatus :

(1) και ετι : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), Peshitta
(2) ετι δε : D

(3) ηλθε : Y, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (iii),
(4) ηλθεν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 33, 438, 1582, ℓ1086 (iii)

(5) μαχαιρων : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(6) μαχερων : א, W

(7) πρεσβυτερων : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) των πρεσβυτερων  : Δ

 

 

ΞΕ : Περὶ τῆς παραδώσεως τοῦ Ἰησοῦ

F

 

Τ / Α :

A (f3vc1), D (f92v-93v|170-172), E (f87r), F (f59vc1), M (f82vc1), S (f71vc1-2), Y (f68r|137), Ω (p145c1), 4 (f56v), 7 (f64r), 22 (f57r), 44 (f72r), 157 (f97v), 438 (f122v), 490 (f54rc2), 556 (f50v), 892 (f102r-vr), 1582 (f73r), 1701 (f60r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.