Matthew 26:52

Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν, ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.

Matt 26:52 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]103
Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν, ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται.

MSS: E, 771

Matt 26:52 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc2
Τοτε λεγει αυτω ο ΙC αποστρεψον την μαχαιραν σου εις το- τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουντεαι

Matt 26:52 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc1
τοτε λεγει αυτω ο ΙC αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης· Παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιρα- εν μαχαιρη απολουνται·

Matt 26:52 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac1-2
Τοτε λεγει αυτω ο ΙC αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρηα απολουνται

Matt 26:52 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]46-47
Τοτε λεγει αυτω ο ΙC· αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης· Παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται·

Matt 26:52 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]93v
: Τοτε λεγει αυτω ο ιης αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνται

Matt 26:52 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]57rc1
τότε Λέγει αὐτῶ ὁ ΙC ἀπόστρεψόν σου τὴν μαχαίραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· Πάντες γὰρ οἱ λαβό-τες μάχαιραν· ἐν μαχαίρα ἀπολοῦνται·

Matt 26:52 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]75r
Τότε λέγει αὐτῷ ὁ ΙC· ἀπόστρεψόν τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν· ἐν μαχαίρα ἀπὸθανοῦνται·

Matt 26:52 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]102
Τοτε λεγει αυτοις ο ΙC αποστρεψον σου την μαχαιραν εις τον τοπον αυτης  παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα αποθανουνται

Matt 26:52 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]117
Τοτε λεγει αυτω ο ΙC· Αποστρεψον σου την μαχαιρα εις τον τοπον αυτης· Παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απο.υ.θαναουνται·

Matt 26:52 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]65vc2
τότε λέγει αὐτῶ Ὁ ἰς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν, ἐν μαχαίρα ἀποθανοῦνται·

MSS: F (f60rc1-2), M (τοτε on the right margin), S, Y, Ω (p145c2-146c1), 7, 22, 43, 44, 201 (f68vc1), 438, 1701 (f60v)

Matt 26:52 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ܂

Matt 26:52 [Vulgate]
tunc ait illi Iesus converte gladium tuum in locum suum omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt

Critical Apparatus :

(1) αυτω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), Peshitta
(2) αυτοις : W

(3) σου την μαχαιραν : A, C, E, F, G, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 771, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(4) σου την μαχαιρα : Δ
(5) την μαχαιραν σου : א, B, D, L, 1, 157, 892, 901, 1582,
(6) OMIT σου : K, 33, 700

(7) τον τοπον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) την θηκην : 700

(9) λαβοντες : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(10) λαμβανοντες : 1, 1582

(11) μαχαιρα : B¹, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(12) μαχαιρη : א, A, B*, C, L, 33,

(13) απολουνται : א¹, A, B, C, D, E, G, L, 1, 33, 157, 700, 771, 892, 1582, Scholz
(14) απολουντε : א*
(15) αποθανουνται : F, K, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 901, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii), Majority, Peshitta
(16) απουθαναουνται : Δ*
(17) αποθαναουνται : Δ¹

 

 

ΤΓ / Ι :

D (f93v), E (f87v), F (f60rc1), M (f82vc1-83rc1), S (f71vc2-72rc1), Ω (p145c2-146c1), 1, 4 (f56v-57r), 7 (f64r), 22 (f57v), 157 (f97v-98r), 490 (f54vc1), 556 (f50v), 892 (f102v), 1582 (f73r), 1701 (f60v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.