Matthew 26:54

πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ, ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;

Matt 26:54 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]103
Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ, ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι;

MSS: 201

Matt 26:54 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc2
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφεαι οτι ουτως δει γενεσθε

Matt 26:54 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc1
πως ου- πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι·

MSS: B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 438, 700?, 771, 892 (f103r)

Matt 26:54 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac2
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

Matt 26:54 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως εδει γενεσθαι·

MSS: C, 1582 (f73v)

Matt 26:54 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]93v
Πως ουν πληρωθησονται αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι :

Matt 26:54 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]57rc2
Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι.

Matt 26:54 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]102
Πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

Matt 26:54 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]117
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι·

Matt 26:54 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܬ݂ܡܰܠܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ܂

Matt 26:54 [Vulgate]
quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri

Critical Apparatus :

(1) πληρωθωσιν : א, A, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(2) πληρωθησονται : D

(3) γραφαι : א1, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(4) γραφε : א*

(5) ουτω : 201
(6) ουτως : א, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 438, 700?, 771, 892, 1582,
(7) ουτος : 13

(8) δει : א*, A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892
(9) δι : א1
(10) εδει : C, 1582,

(11) γενεσθαι : א1, A, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(12) γενεσθε : א*

 

A Textual Commentary On Matthew 26:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.