Matthew 26:54

πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ, ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;

Matt 26:54 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]103
Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ, ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι;

MSS: 201

Matt 26:54 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc2
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφεαι οτι ουτως δει γενεσθε

Matt 26:54 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc1
πως ου- πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι·

MSS: B, E, F (f60rc2), G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 33 (f113r), 43, 44, 157, 438, 490, 556 (f51r), 700?, 771, 892 (f103r), 901 (f48v), 1701 (f60v), ℓ339 (iii) (f174vc1), ℓ1086 (iii) (f172r-v)

Matt 26:54 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac2
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

Matt 26:54 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως εδει γενεσθαι·

MSS: C, 1, 1582 (f73v)

Matt 26:54 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]93v
Πως ουν πληρωθησονται αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι :

Matt 26:54 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]57rc2
Πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι.

Matt 26:54 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]102
Πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι

Matt 26:54 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]117
πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι·

Matt 26:54 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܬ݂ܡܰܠܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ܂

Matt 26:54 [Vulgate]
quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri

Critical Apparatus :

(1) πληρωθωσιν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(2) πληρωθωσην : M
(3) πληρωθησονται : D

(4) γραφαι : א¹, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(5) γραφε : א*

(6) ουτω : 201
(7) ουτως : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 556, 700?, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(8) ουτος : 13

(9) δει : א*, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(10) δι : א¹
(11) εδει : C, 1, 1582,

(12) γενεσθαι : א¹, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ1086 (iii)
(13) γενεσθε : א*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.