Matthew 26:57

Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν, ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.

Matt 26:57 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]104
Οἱ δὲ, κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν, ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν Ἀρχιερέα, ὅπου οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι συνήχθησαν.

MSS: A, E, F (f60vc1-2), G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 13 (f39rc1-2), 22?, 43, 201 (f68vc2-69rc1), 438 (f123v-124r), 490, 556, 771, 892, 901 (f48v), 1582, 1701, ℓ339 (iii) (f174vc2), ℓ1086 (iii) (f172vc2)

Matt 26:57 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc3
οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγαγον προς καϊαφαν τον αρχϊερεα οπου οι γραμματις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

Matt 26:57 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc1
Οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγαγον προς καϊαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν·

Matt 26:57 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac2
ʹοι δε κρατησαντες τον ΙΝ εφηγονʹ οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγαγον προς καϊαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

Matt 26:57 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47
Οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγον προς καιαφαν τον αρχιερεα· οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν·

Matt 26:57 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]94v|174
Οι δε κρατησαντες τον ιην απηγαγο[ν] προς καειφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

Matt 26:57 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]57vc1
Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ΙΝ· ἀπήγαγον προς καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα· ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν·

Matt 26:57 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]103
Οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγαγον προς καϊαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

Matt 26:57 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]117
Οι δε κρατησαντες τον ΙΝ απηγαγον προς καῖαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις· και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν·

Matt 26:57 [Lectionary ℓ339 (iv) (Egerton MS 2163) (12th century)]183r-v
(ἐυα Γ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω οἱ στρατιῶται· κρατήσαντες τὸν ἰν ἀπήγαγον πρὸς καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν·

Matt 26:57 [Lectionary ℓ1086 (iv) (A’ 86) (10th century)]218vc1
(Ευαγγελιον τω αγιω παθ Γ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω οἱ στρατιῶται κρατήσαντες τὸν ΙΝ ἀπήγαγον πρὸς καϊαφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν·

Matt 26:57 [Peshitta]
ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ܂

Matt 26:57 [Vulgate]
at illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphan principem sacerdotum ubi scribae et seniores convenerant

Critical Apparatus :

(1) τον ιησουν : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) αυτον : 157

(3) απηγαγον : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(4) απιγαγον : L, 44
(5) απηγον : C
(6) ADD αυτον : 700

(7) καιαφαν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22?, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Vulgate
(8) καειφαν : D
(9) καιαφα : 4

(10) γραμματεις : A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(11) γραμματις : א
(12) ADD και οι φαρισαιοι : 33

(13) πρεσβυτεροι : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(14) φαρισαιοι : 157

 

 

ΤϚ / Α :

A (f3vc1), D (f94v|174), E (f88r), F (f60vc1), M (f83rc2), S (f72rc2), Y (f69r|139), Ω (p146c2), 1, 4 (f57r), 7 (f64v), 13 (f39rc1-2), 22 (f57v), 44 (f72v), 157 (f98r), 438 (f124r), 490 (f54v), 556 (f51r), 892 (f103r), 1701 (f61r), ℓ1086 (iv) (f218vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:57

(a) B repeats οι δε κρατησαντες τον Ιησουν εφηγον : a simple blunder by scribe of B.

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.