Matthew 26:62

Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

Matt 26:62 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]104
Καὶ ἀναστὰς ὁ Ἀρχιερεὺς, εἶπεν αὐτῷ· Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

MSS: A, C, E, F (f61rc1-2), G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438 (f124v), 490, 556 (f51r-v), 700, 771, 892, 901 (f49r), 1582, 1701 (f61r-v), 2953 (f1rc1), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv) (ουδε<ν>), ℓ1086 (iii) (f173rc2), ℓ1086 (iv) (f219rc1)

Matt 26:62 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc3
και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω

* ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

Matt 26:62 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω· ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν·

Matt 26:62 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac3
και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρεινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

Matt 26:62 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47
και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω· Ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν·

Matt 26:62 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]94v
Και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη· τι ουτοι σου καταμαρτυρουσι-

Matt 26:62 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]57vc2
καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῶ· οὐδὲν ἀποκρίνη· τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν

Matt 26:62 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]103
και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω  ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν

Matt 26:62 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]118
Και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω· Ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν.

Matt 26:62 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]73r
καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς. εἶπεν αὐτῶ· οὐδὲν ἀποκρίνη; τί οὗτοί σε καταμαρτυροῦσιν·

Matt 26:62 [Peshitta]
ܘܩܳܡ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܳܠܶܝܢ܂

Matt 26:62 [Vulgate]
et surgens princeps sacerdotum ait illi nihil respondes ad ea quae isti adversum te testificantur

Critical Apparatus :

(1) αποκρινη : אmg, A, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Peshitta, Vulgate
(2) αποκρεινη : B
(3) OMIT ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν : א*
(3) ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν  : אmg

(4) σου : א¹, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Peshitta, Vulgate
(5) σε : 44

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.