Matthew 26:68

λέγοντες· προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

Matt 26:68 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Λέγοντες· Προφήτευσον ἡμῖν Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε.

MSS: א, A, B, C, E, F (f61vc2), G, K, M (f83v-84r), S, Y, Δ, Ω, 1, 4 (f57v), 7 (f64v-65r), 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157 (παισας <σε>) (f99r), 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f49r), 1582 (f74v), 1701 (f61v), 2953 (f1vc1), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv) (f184rc1), ℓ1086 (iii) (f174rc1), ℓ1086 (iv) (f219vc2)

Matt 26:68 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc4
Λεγοντες προφητευσον ημιν χε τις εστιν ο παισας σε

Matt 26:68 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
λεγοντες προφητευσον ημιν χε τις εστιν ο παισας σε·

Matt 26:68 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac3
λεγοντες προφητευσον ημιν χε τις εστιν ο παισας σε

Matt 26:68 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]47
λεγοντες προφητευσον ημιν χε τις εστιν ο παισας σε·

Matt 26:68 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
λεγοντες προφητευσον ημειν χρε· τις εστιν ο παισας σε

Matt 26:68 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58rc2
λέγοντες προφήτευσον ἡμῖν χε τίς ἐστὶν ὁ παίσας σε.

Matt 26:68 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
λεγοντες προφητευσον ημιν χε τις εστιν ο πεσας σε

MSS: L, W

Matt 26:68 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
λεγοντες προφητευσον ημιν· χε τις εστιν ο παισας σε·

Matt 26:68 [Peshitta]
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܚܳܟ݂܂

Matt 26:68 [Vulgate]
dicentes prophetiza nobis Christe quis est qui te percussit

Critical Apparatus :

(1) ημιν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) ημειν : D

(3) παισας : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(4) πεσας : L, W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:68

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.