Matthew 26:70

Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις.

But he denied before them all, saying, “I do not know what you are saying.”

Matt 26:70 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων· Οὐκ οἶδα τί λέγεις.

MSS: א, B, E, G, L, 4 (f58r), 13 (f39vc2), 33, 157, 438, 490, 700 (f82v-83r), 892

Matt 26:70 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc4
Ο δε ηρνησατο εμπροσθεν παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις :

Matt 26:70 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

MSS: A, C, F (f61v-62r), M, W, Ω, 7, 8, 22, 43, 201 (f69vc1-2), 556 (f51v), 700mg, 771, 2953 (f1vc1), ℓ339 (iii) (f175rc2), ℓ339 (iv) (f184rc1), ℓ1086 (iv) (f219vc2)

Matt 26:70 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22ac3-22bc1
ο δε ηρνησατο εμπροσθεν παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις

Matt 26:70 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις·

Matt 26:70 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
Ο δε ηρνησατο ενπροσθεν παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις ουδε εποσταμαι

Matt 26:70 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc1
Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων οὐκ οἶδα τί λέγεις.

Matt 26:70 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]76r
ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν αὐτῶν λέγων· οὐκ οἶδα τί λέγεις·

MSS: K, Y (f70v|142)

Matt 26:70 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις·

Matt 26:70 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
Ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων· Ουκ οιδα τι λεγεις· ουτε επισταμαι··

Matt 26:70 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]73v
ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτων παντων λεγων· οτι ουκ οιδα τι λεγεις.

MSS: S (f73rc1), 44

Matt 26:70 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ܂

Matt 26:70 [Vulgate]
at ille negavit coram omnibus dicens nescio quid dicis

Critical Apparatus :

(1) εμπροσθεν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) ενπροσθεν : D

(3) παντων : א, B, D, E, G, L, 4, 13, 33, 157, 438, 490, 700*, 892
(4) αυτων παντων : A, C, F, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 556, 700mg, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Scholz
(5) αυτων : K, Y

(6) ουκ : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(7) οτι ουκ : S, 44

(8) τι : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(9) ο : 1, 1582

(10) λεγεις : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(11) ADD ουδε εποσταμαι : D
(12) ADD ουδε επισταμαι : 1, 1582
(13) ADD ουτε επισταμαι : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:70

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.