Matthew 26:71

Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη· καὶ λέγει αὐτοῖς ἐκεῖ· καὶ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.

Matt 26:71 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη· καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ· Καὶ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.

MSS: G, S, Ω

Matt 26:71 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc4
εξελθοντα δε εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει τοις εκει ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου

Matt 26:71 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
Εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ϊδεν αυτον αλλη· και λεγει αυτοις· εκει· και ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου·

MSS: A, C

Matt 26:71 [Codex Vaticanus (B03) (Gr. 1209) (4th century)]22bc1
εξελθοντα δε εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει τοις εκει ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου

Matt 26:71 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ϊδεν αυτον αλλη· και λεγει αυτοις· εκει και ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου·

Matt 26:71 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
: Εξελθοντος δε αυτου εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη παιδισκη και λεγει τοις εκει· ουτος ην μετα ιηυ του ναζωραιου·

Matt 26:71 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc1
ἐξελθό-Τα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλώνα· εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ· καὶ οὗτος ἦν μετὰ ΙΥ τοῦ ναζωραίου.

Matt 26:71 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]76r
Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα· ἶδεν αὐτὸν ἄλλη· καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ· καὶ οὗτος ἦν μετὰ ΙΥ τοῦ ναζῶραίου·

Matt 26:71 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
Εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα ϊδεν αυτον αλλη και λεγει τοις εκει και ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου

Matt 26:71 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
Εξελθοντα δε αυτον εις τον πυλωνα· Ειδεν αυτον αλλη· και λεγει αυτοις εκει και ουτος ην μετα ΙΥ του ναζωραιου

MSS: E (f89r), F (f62rc1), M, Y, Δ, 7 (f65r), 8 (f66vc1-2), 22, 43, 44, 201, 438 (f125r-v), 490, 700 (f83r), 771, 1701 (f62r), ℓ339 (iii) (f175r-v), ℓ1086 (iv) (f219v-220r)

Matt 26:71 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܠܣܶܦ݁ܳܐ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܂

Matt 26:71 [Vulgate]
exeunte autem illo ianuam vidit eum alia et ait his qui erant ibi et hic erat cum Iesu Nazareno

Critical Apparatus :

(1) εξελθοντα : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) εξελθωντα : 4, 2953
(3) εξελθοντος : D

(4) δε αυτον : A, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(5) δε αυτου : D
(6) OMIT αυτον : א, B, L, 13, 33, 892

(7) ειδεν : א, B, D, E, F, G, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(8) ιδεν : A, C, K, L, W, 4, 13, 33,

(9) αυτον (ii) : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(10) OMIT αυτον : 1, 1582

(11) αλλη : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(12) αλλην : 13
(13) ADD παιδισκη : D

(14) τοις : א, B, D, E¹, G, K, S, W, Ω, 4, 13
(15) αυτοις : A, C, E, F, L, M, Y, Δ, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Majority, Peshitta, Scholz

(16) εκει : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(17) εκεινη : 157

(18) και ουτος : A, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(19) και ουτως : 13
(20) και ουτο : 901
(21) OMIT και (ii) : א, B, D

(22) ναζωραιου : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(23) ναζαρηνου : 1, 1582

 

 

ΤΙΕ / Α :

A (f3vc2), D (f95v|176), E (f89r), F (f62rc1), L (f64rc2-vc1), K (f76r), M (f84rc1), S (f73rc1), Y (f70v|142), Ω (p148c1), 4 (f58r), 7 (f65r), 8 (f66vc1-2), 13 (f39vc2), 22 (f58v), 44 (f73v), 157 (f99r), 438 (f125r-v), 490 (f55rc2), 556 (f51v), 892 (f104r-v), 1582 (f74v), 1701 (f62r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:71

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.