Matthew 26:72

Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ ὅρκου· ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.

And again he denied with an oath that, “I do not know the man.”

Matt 26:72 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ’ ὅρκου· Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.

MSS: F (f62rc1), G, M, S, Y, Ω (p148c2), 1, 4 (f58r), 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157 (f99r-v), 201, 438, 490 (f55vc1), 556, 700, 771, 901 (f49r), 1582 (f74v), 1701 (f62r), 2953 (f1vc2), ℓ339 (iii) (f175vc1), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii) (f174rc2), ℓ1086 (iv) (f220rc1)

Matt 26:72 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f8vc4-q76f1rc1
Και παλιν ηρνησατο μετα ορκου ουκ οιδα τον ανον

Matt 26:72 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2
και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανον·

MSS: A, B, C, K, W, Δ, 33 (f113r)

Matt 26:72 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc1
ϗ παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

Matt 26:72 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανον·

Matt 26:72 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v
και παλιν ηρνησατο μεθ ορκου λεγων· ουκ οιδα τον ανθρωπον

Matt 26:72 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc1
καὶ πάλιν Ἠρνήσατο μεθ ὅρκου· ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ανον·

Matt 26:72 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον

Matt 26:72 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
Και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανον·

Matt 26:72 [Minuscule 892 (Add MS33277) (9th century)]
και παλιν ηρνησατο μετα ορκου οτι ουκ οιδα τον ανον εκεινον·

Matt 26:72 [Peshitta]
ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ܂

Matt 26:72 [Vulgate]
et iterum negavit cum iuramento quia non novi hominem

Critical Apparatus :

(1) ηρνησατο : א, A, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) ειρνησατο : E

(3) μεθ : D, E, F, G, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(4) μετα : א, A, B, C, K, L, W, Δ, 33, 892

(5) οτι : A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Vulgate
(6) λεγων : D
(7) OMIT οτι : א

(8) ανθρωπον : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv), Vulgate
(9) ADD εκεινον : 892

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.