Matthew 26:73

Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες, εἶπον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.

And after a while those who stood by came up, they said to Peter, “Surely you too are one of them; for even your speech exposed you.”

Matt 26:73 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]105
Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες, εἶπον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.

MSS: א, F (f62rc1-2), G, K, M, S, W, Y, Δ, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556 (f51v), 700, 771, 892 (f104v), 901 (f49r), 1701 (f62r), 2953 (f1vc2)

Matt 26:73 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc1
Μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει· και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει·

Matt 26:73 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]3vc2-4rc1
μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλεια σου δηλον σε ποιει·

Matt 26:73 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc1
μετα με·ικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

Matt 26:73 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω· αληθως και συ εξ αυτων ει· και γαρ γαλιλαιος ει  και η λαλια σου δηλον σε ποιει·

Matt 26:73 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]95v|176
Μετα μεικρον δε· προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω· αληθως εξ αυτων ει και γαρ η λαλεια σου ομοιαζει

Matt 26:73 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]58vc1
μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες· εἶπον τω πέτρω· ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ·

Matt 26:73 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]104
Μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει

Matt 26:73 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]119
Μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω· Αληθως και συ εξ αυτων ει· Και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει.

Matt 26:73 [Peshitta]
ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܡܰܡܠ݈ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܘܕ݁ܰܥ ܠܳܟ݂܂

Matt 26:73 [Vulgate]
et post pusillum accesserunt qui stabant et dixerunt Petro vere et tu ex illis es nam et loquella tua manifestum te facit

Critical Apparatus :

(1) μικρον : א, A, B¹, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(2) μεικρον : B*, D
(3) μικρων : Ω

(4) δε : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(5) ADD παλιν : 1, 157, 1582

(6) προσελθοντες : א, A, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(7) προσελθοτες : 33

(8) ειπον : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(9) ειπων : 13, ℓ339 (iii),

(10) τω πετρω : א, A, B, C, D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(11) το πετρω : E*

(12) αληθως : א, A, B, C, D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(13) αληθος : E*

(14) και συ : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(15) OMIT και συ : D, 1, 1582

(16) και γαρ : א, A, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(17) ADD γαλιλαιος ει και : C
(18) OMIT και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει· : L

(19) λαλια : א, B, C, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953
(20) λαλεια : A, D
(21) λαληα : E, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)

(22) δηλον σε ποιει : א, A, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, 2953, ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iii), ℓ1086 (iv)
(23) ομοιαζει : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 26:73

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.