Matthew 27:10

Καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος.

And they gave them to the porter’s field, just as the LORD commanded me.

Matt 27:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος.

MSS: S, Y, 4, 7, 8, 13, 22 (f59v), 43 (f60r-v), 44, 157, 201, 438, 490, 556 (f52v), 700 (f83v-84r), 771, 892, 901 (f49v), 1701 (f62v), ℓ339 (f186rc2), ℓ339 (ii) (f191vc1), ℓ339 (iv)

Matt 27:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
και εδωκα αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC

MSS: א, W, Ω

Matt 27:10 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC·

MSS: A, B, C, E, F (f63rc2), G, K, L (f65rc2), M, Δ, ℓ1086 (iv) (f175vc2), ℓ1086 (v) (f195vc1), ℓ1086 (vi)

Matt 27:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2
και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC

Matt 27:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC·

Matt 27:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v

* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc1
Ϗ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τȢ κεραμέως· καθὰ συνέταξέν μοι ΚC.

Matt 27:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Και εδωκα αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC

Matt 27:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120
Και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι ΚC.

Matt 27:10 [Peshitta]
ܘܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐܓ݂ܽܘܪܣܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܚܳܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ܂

Matt 27:10 [Vulgate]
et dederunt eos in agrum figuli sicut constituit mihi Dominus

Critical Apparatus :

(1) εδωκαν : A, B, C, E, F, G, Κ, L, M, S, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) εδωκα : א, W, Ω

(3) καθα : א, A, B, C, E, F, G, Κ, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) καθως : 1, 1582

(5) συνεταξε : S, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(6) συνεταξεν : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 33, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)

(7) κυριος : א, A, B, C, E, F, G, Κ, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) ο κυριος : 1, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:10

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.