Matthew 27:11

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν, λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· σὺ λέγεις.

And Jesus stood before the governor, and the governor questioned him, saying, “Are you the king of the Jews.” And Jesus said to him, “You have said it.”

Matt 27:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν, λέγων· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Σὺ λέγεις.

MSS: A, F, G, M, S, W, Y, Δ, 7, 8, 22, 43, 44, 157 (f100r-v), 201, 438 (f126v-127r), 490, 556, 771, 901 (f49v), 1701 (f62v-63r), ℓ339, ℓ339 (iv) (f196rc1)

Matt 27:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
Ο δε ΙC εσταθη εμπροσθεν του ηγεμονος : και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων ο δε ΙC εφη συ λεγις

Matt 27:11 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc1
ο δε ΙC εστη Εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων· συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων· ο δε ΙC εφη αυτω συ λεγεις·

Matt 27:11 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2|ΡΝΖ
ο δε ΙC εσταθη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων ο δε ΙC εφη αυτω συ λεγεις

MSS: 33? (f113r), 1582 (f75v)

Matt 27:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]48
Ο δε ΙC εσταθη εμπροσθεν του ηγεμονος· και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων· συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων·…

Continue at Mt 27:47

Matt 27:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]96v
* lacunae till Mt 27:12

Matt 27:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc1
Ὁ δὲ ΙC  ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμων λέγων σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ϊουδαίων; ὁ δὲ ΙC  ἔφη αὐτω· σὺ λέγεις.

Matt 27:11 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]77r
Ὁ δὲ ΙC ἔστι ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμῶν· λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ιουδαίων· ὁ δὲ ΙC, ἔφη αὐτῶ· σὺ λέγεις·

Matt 27:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Ο δε ΙC  εστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων· ο δε ΙC  εφη αυτω συ λεγεις

Matt 27:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]120-121
Ο δε ΙC εστη εμπροσθεν του ηγεμονος· και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων· Συ ει ο βασιλευς των Ιουδαιων· οδε ΙC εφη αυτω συ λεγεις·

Matt 27:11 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁܂

Matt 27:11 [Vulgate]
Iesus autem stetit ante praesidem et interrogavit eum praeses dicens tu es rex Iudaeorum dicit ei Iesus tu dicis

Critical Apparatus :

(1) εστη : A, F, G, M, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Scholz
(2) εσταθη : א, B, C, L, 1, 33, 1582,
(3) εστι : E, K, ℓ339 (ii)

(4) εμπροσθεν : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(5) εμπροσθε : 1

(6) ηγεμονος : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(7) ηγεμωνος : Ω, 4, 13, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)

(8) ο ηγεμων : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(9) OMIT ο ηγεμων : W

(10) ιησους : א, A, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(11) OMIT ιησους : L, 700

(12) εφη αυτω : A, B, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(13) OMIT αυτω : א, L, 700, 892

(14) λεγεις : A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(15) λεγις : א

 

 

MSS:

(i) E*? (f90v) : επερωτησεν

ΤΚ / Α :

A (f4rc1), E (f90r-v), K (f77r), L (f65rc2), M (f84vc2-85rc1), Y (f71v|144), Ω (p150c1), 4 (f58v), 7 (f65v), 13 (f40rc2), 22 (f59v), 44 (f74v), 438 (f126v-127r), 490 (f56rc1), 892 (f105v), 1582 (f75v), 1701 (f63r)

ΤΚ / Ι :

S (f73vc2)

ΤΚ / Β :

556 (f52v)

ΤΙΘ | ΤΚ :

F (f63rc2)

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:11

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.