Matthew 27:47

Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον· ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

Matt 27:47 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]110
Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες, ἔλεγον· Ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

MSS: F (f66vc1), K (f78v-79r), M (f86v-87r), S (f75vc1), Y, 1, 7, 8, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901 (f51r), 1582 (f78r), 1701 (f65r), ℓ339 (iv) (f197vc2)

Matt 27:47 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
Τινες δε των εκει εστηκοτων ακουσαντες ελεγον ηλιαν φωνι ουτος·

Matt 27:47 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγο- οτι ηλειαν φωνει ουτος

MSS: A, D

Matt 27:47 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
Τινες δε των εκει εστηκοτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλειαν φωνει ουτος

Matt 27:47 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
Τινες δε των εκει εστηκοτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος·

Matt 27:47 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05)(5th century)]100v|186|ΤΜΒ
: Τινες δε των εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον· ηλειαν φωνει ουτος

Matt 27:47 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62rc1
Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον· ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.

Matt 27:47 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Τινες δε των εκει στηκοτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος

Matt 27:47 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Τινες δε ετων εκει εστωτων ακουσαντες ελεγον· οτι ηλειαν φωνει ουτος.

Matt 27:47 [Peshitta]
ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܢܳܐ ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܩܪܳܐ܂

Matt 27:47 [Vulgate]
quidam autem illic stantes et audientes dicebant Heliam vocat iste

Critical Apparatus :

(1) των : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ετων : Δ

(3) εστωτων : A, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) εστηκοτων : א, B, C, L, 33, 700, 892
(5) στηκοτων : W

(6) ελεγον : א, A, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(7) ελεγων : E*, 4

(8) οτι : A, B, C, E, F, G, K, M, S, Δ, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(9) OMIT οτι : א, D, L, 33, 700, 892

(10) ηλιαν : א, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(11) ηλειαν : A, B, D, L, Δ

(12) φωνει : A, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (iv),
(13) φωνι : א
(14) φωνη : E*, 44, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)

(15) ουτος : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(16) ουτως : Ω

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:47

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.