Matthew 27:48

Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

Matt 27:48 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]111
Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.

MSS: A, B, C, E (f93r-v), F (f66vc1), G, K, L, M, S, W, Y (f75r|151), Δ, 1, 4, 7, 8 (f68vc2-69rc1), 22, 43, 157, 201 (f72rc2-72vc1), 438 (f130r-v), 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f51r), 1582, 1701, ℓ339 (ii) (f188vc1-2), ℓ339 (iii) (f193rc1)

Matt 27:48 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1vc2
Και ευθεως δραμω- εις· και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω. εποτιζοε αυτον

Matt 27:48 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4vc2
Και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους· και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον·

Matt 27:48 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]23ac3
και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Matt 27:48 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]49
Και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον·

Matt 27:48 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]100v|186|ΤΜΓ
: Και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπονγον πλησας οξου και περιθεις καλαμω· εποτειζεν αυτον

Matt 27:48 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]62rc1-2
Καὶ εὐθέως δραμὼν· εἷς ἐξ αυτῶν· καὶ λαβὼν σπόγγον· πλήσας τε ὄξους· καὶ περιθεὶς καλάμω· ἐπότιζεν αὐτὸν·

Matt 27:48 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]108
Και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον

Matt 27:48 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]124
Και ευθεως δραμων εις εξαυτων· και λαβων σπογγον πλησας τε οξους· και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον·

Matt 27:48 [Peshitta]
ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܘܰܡܠܳܗ ܚܰܠܳܐ ܘܣܳܡܳܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ܂

Matt 27:48 [Vulgate]
et continuo currens unus ex eis acceptam spongiam implevit aceto et inposuit harundini et dabat ei bibere

Critical Apparatus :

(1) εξ αυτων : A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) OMIT εξ αυτων : א

(3) λαβων : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v)
(4) λαβον : ℓ339 (iv), ℓ1086 (vi)

(5) σπογγον : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(6) σπονγον : D

(7) τε: א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) OMIT τε : D

(9) οξους : א, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(10) οξου : D

(11) και περιθεις : א, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(12) OMIT και : 33

(13) εποτιζεν : א¹, A, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (vi)
(14) εποτειζεν : D
(15) εποτιζον : א*
(16) εποτηζεν : Ω, 44, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v)

 

 

ΤΜB / Β :

A (f4vc2), E (f93r-v), F (f66vc1), M (f87rc1), S (f75vc1), Y (f75r|151), Ω (p154c2), 1, 4 (f60r), 7 (f66v), 8 (f68vc2-69rc1), 22 (f61v), 44 (f76v), 157 (f102v), 201 (f72rc2-72vc1), 438 (f130r-v), 490 (f57vc1-2), 556 (f54r), 892 (f108v), 1582 (f78r), 1701 (f65r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:48

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.