Matthew 27:12

Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

And when he was accused by the chief priests and the elders, he answered nothing.

Matt 27:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ τῶν Πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

MSS: A, G, K, Y (f71v-72r|144-145), Δ, Ω, 7, 22, 43, 44, 438, 700, 771, 892

Matt 27:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
Και εν τω κατηγορισθε αυτον ϋπο των αρχϊερεων και πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Και εν τω κατηγορεισθαι αυτον ϋπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2
και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρεινατο

Matt 27:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
… ουδεν απεκρεινετο

* lacunae from Mt 27:2

Matt 27:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc1-2
Καὶ ἐν τῶ κατηγορεῖσθαι αὐτον ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων· καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

Matt 27:12 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]65rc2

Matt 27:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Και εν τω κατηγορισθαι αυτον ὑπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο

Matt 27:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο·

Matt 27:12 [Minuscule 201 (Add MS11837) (1357)]70vc1
καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο·

MSS: 8, 201, 1582 (f75v)

Matt 27:12 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܦ݁ܰܢܺܝ܂

Matt 27:12 [Vulgate]
et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus nihil respondit

Critical Apparatus :

(1) κατηγορεισθαι : A, B, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(2) κατηγορισθαι : W
(3) κατηγορισθε : א

(4) των πρεσβυτερων : A, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 22, 43, 438, 700, 771, 892
(5) OMIT των :  א, B, L, 8, 13, 201, 1582,

(6) απεκρινατο : א, A, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 771, 892, 1582,
(7) απεκρεινατο : B
(8) απεκρεινετο : D
(9) αποκρινατο : L

 

 

ΤΚΑ / Δ :

A (f4rc1), K (f77r), L (f65rc2), Y(f71v-72r|144-145), Ω (p150c1), 7 (f65v), 13 (f40rc2), 44 (f74v), 438 (f127r), 892 (f105v)

 

A Textual Commentary On Matthew 27:12

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.