Matthew 27:13

Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;

Matt 27:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Τότε λέγει αὐτῷΠιλᾶτος· Οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι;

MSS: Y, 7, 8, 43, 201, 438, 700?, 771, ℓ339 (f186rc2), ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)

Matt 27:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2
Τοτε λεγι αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

Matt 27:13 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Τοτε λεγει αυτω ο πειλατος ουκ· ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

Matt 27:13 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2
τοτε λεγει αυτω ο πειλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

Matt 27:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
Τοτε λεγει αυτω ο πιλατος· ουκ ακουεις τποσα σου καταμαρτυρουσιν σου·

Matt 27:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc2
τότε λεγει Αὐτῶ ὁ πιλᾶτος· οὐκ ἀκούεις. πόσα σου καταταμαρτυροῦσιν;

Matt 27:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Τοτε λεγει αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν

MSS: K, L (f65vc1), W, Δ, Ω (p150c1-2), 13, 22, 44, 892

Matt 27:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Τοτε λεγει αυτω ο πιλατος· Ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν·

Matt 27:13 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܡܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁܂

Matt 27:13 [Vulgate]
tunc dicit illi Pilatus non audis quanta adversum te dicant testimonia

Critical Apparatus :

(1) λεγει : A, B, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(2) λεγι : א

(3) αυτω : א, A, B, D, E¹, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(4) αυτο : E*

(5) πιλατος : א, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(6) πειλατος : A, B

(7) ποσα σου καταμαρτυρουσι : Y, 7, 8, 43, 201, 438, 700, 771, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(8) ποσα σου καταμαρτυρουσιν : א, A, B¹, D¹, E, K, L, S, W, Δ, Ω, 13, 22, 44, 700*?, 892
(9) πωσα σου καταμαρτυρουσιν : M
(10) ποσα σου καταταμαρτυρουσιν : G
(11) ποσα σου ουτοι καταμαρτυρουσι : 157
(12) ποσα σου κατηγορουσιν : 1582
(13) οσα σου καταμαρτυρουσιν : B*
(14) τοσα καταμαρτυρουσιν σου : D*

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:13

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.