Matthew 27:14

καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

And he answered him not even to one word; so that the governor marvelled greatly.

*   OR he did not answer him, not even to a single charge;

Matt 27:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

MSS: A, B, F (f63vc1), G, K, M, S (f73vc2), W, Y, Ω, 1, 7, 8 (f67vc1), 22, 43, 44, 157 (f100v), 201 (f70vc1-2), 490 (f56rc2), 556, 700, 771, 892, 901 (f50r), 1582 (f75v), 1701 (f63r), ℓ339 (f186r-v), ℓ339 (ii) (f191vc1), ℓ339 (iv), ℓ1086 (vi) (f224vc1)

Matt 27:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2-3
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζιν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Και ουκʹ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2-3
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
και ουκ απεκριθη αυτω εν ρημα· ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc2
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῶ πρὸς οὐδε ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τον ἡγεμόνα λίαν.

Matt 27:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν :

Matt 27:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λειαν·

Matt 27:14 [Minuscule 438 (Add MS 5111 (12th century)]127r
ϰ οὐκ ἀπεκρΐνατο αὐτῶ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λΐαν.

Matt 27:14 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܛܳܒ݂܂

Matt 27:14 [Vulgate]
et non respondit ei ad ullum verbum ita ut miraretur praeses vehementer

Critical Apparatus :

(1) απεκριθη : א, A, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) απεκριθει : E
(3) απεκρινατο : 438

(4) προς ουδε : א, A, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii) , ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi), Vulgate
(5) προς ουδ : L, 13
(6) OMIT προς ουδε : D

(7) θαυμαζειν : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) θαυμαζιν : א

(9) ηγεμονα : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (vi)
(10) ηγεμωνα : 4, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v)

(11) λιαν : א, A, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(12) λειαν : E, Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:14

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.