Matthew 27:14

καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

And he answered him not even to one word; so that the governor marvelled greatly.

*   OR he did not answer him, not even to a single charge;

Matt 27:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

MSS: A, B, G, K, M, S (f73vc2), W, Y, Ω, 1, 7, 8 (f67vc1), 22, 43, 44, 157 (f100v), 201 (f70vc1-2), 700, 771, 892, 1582 (f75v), ℓ339 (f186r-v), ℓ339 (ii) (f191vc1), ℓ339 (iv)

Matt 27:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc2-3
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζιν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4r c2
Και ουκʹ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc2-3
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
και ουκ απεκριθη αυτω εν ρημα· ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

Matt 27:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59vc2
Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῶ πρὸς οὐδε ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τον ἡγεμόνα λίαν.

Matt 27:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]105
Και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν :

Matt 27:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λειαν·

Matt 27:14 [Minuscule 438 (Add MS 5111 (12th century)]127r
ϰ οὐκ ἀπεκρΐνατο αὐτῶ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα· ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λΐαν.

Matt 27:14 [Peshitta]
ܘܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܛܳܒ݂܂

Matt 27:14 [Vulgate]
et non respondit ei ad ullum verbum ita ut miraretur praeses vehementer

Critical Apparatus :

(1) απεκριθη : א, A, B, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(2) απεκριθει : E
(3) απεκρινατο : 438

(4) προς ουδε εν : א, A, B, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii) , ℓ339 (iv), Vulgate
(5) προς ουδεν : L, 13 (προς ουδ εν)
(6) OMIT προς ουδε : D

(7) θαυμαζειν : A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(8) θαυμαζιν : א

(9) ηγεμονα : א, A, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(10) ηγεμωνα : 4

(11) λιαν : א, A, B, D, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv)
(12) λειαν : E, Δ

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:14

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.