Matthew 27:17

Συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;

Therefore when they were gathered together, Pilate said to them, “Whom do you want I release to you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?”

Matt 27:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107
Συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;

MSS: א, K, M, S, Y, Ω, 4 (f59r), 8, 43, 44 (f74v-75r), 157, 201, 490, 556 (f52v), 771, 892, ℓ339 (ii) (f191vc2), ℓ339 (iv) (f196rc2), ℓ1086 (iv) (f176r-v), ℓ1086 (v) (f196rc1-2), ℓ1086 (vi) (f224vc2)

Matt 27:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
Συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε απολυσω υμι- βαραββαν· η ΙΝ τον λεγομενον χν

Matt 27:17 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πειλατος τινα θελετε απολυσω ϋμιν βαραββαν η ΙΝ τον λεγομενον χν·

Matt 27:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
Συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πειλατος τινα θελετε απολυσω υμιν τον βαραββαν η ΙΝ τον λεγομενον χν

Matt 27:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
Συνηγμενων δε αυτων ειπεν αυτοις ο πειλατος τινα θελεται ϋμειν απολυσω· βαραββαν η ιην τον λεγομενον χρν

Matt 27:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]59v-60r
Συνηγμένων οὖν αὐτῶν· εἶπεν αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν· βαραββᾶν· ἢ ΙΝ τὸν λεγόμεν χν·

Matt 27:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελεται απολυσω ὑμιν βαραββαν η ΙΝ το- λεγομενον χν·

Matt 27:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος· Τινα θελετε των δυο απολυσω υμιν βαραββαν η ΙΝ τον λεγομενον χν·

Matt 27:17 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]127r-v
συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν. βαραβᾶν, ἢ ἰν τὸν λεγόμενον χν.

Matt 27:17 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܡܰܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܐܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܂

Matt 27:17 [Vulgate]
congregatis ergo illis dixit Pilatus quem vultis dimittam vobis Barabban an Iesum qui dicitur Christus

Critical Apparatus :

(1) ουν : א, A, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) δε : D, 13

(3) πιλατος : א, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) πειλατος : A, B, D

(5) θελετε : א, A, B, Emg, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(6) θελεται : D, W
(7) OMIT τινα θελετε απολυσω υμιν : E

(8) απολυσω υμιν : א, A, B, Emg, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(9) υμειν απολυσω : D
(10) απολυσω υμιν των δυο : 1, 1582
(11) των δυο απολυσω υμιν : Δ

(12) βαραββαν : א, A, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1c, 4, 8, 13, 22c, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700c, 771, 892, 1582c, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(13) βαραβαν : 7, 438, ℓ339
(14) τον βαραββαν : B
(15) το τον βαραββαν : 22*
(16) ιησουν βαραββαν : 700*
(17) ιησουν τον βαραββαν : 1*, 1582*

(18) λεγομενον : א, A, B, D, E, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(19) λεγωμενον : L
(20) λεγομεν : G

 

 

ΤΚΓ :

1, 1582 (f76r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:17

(a) τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν Βαραββὰν ἢ Ἰησοῦν κ.τ.λ. The usual way of writing Ἰησοῦν is ιν , i.e. the first and last letters. It is suggested that the origin of the reading is that an early scribe was guilty of dittography, and wrote ὑμινιν for ὑμῖν, but saw his mistake and deleted the second ιν by dots – ι´ν´. This was taken as a contracted word by some later reader – the more easily because Βαραββαν seems to be a patronymic. (Such an explanation is, of course, double-edged ; the omission of ιν can be explained equally well as an example of haplography.)
(Kirsopp Lake, The Text of the New Testament, 4th edition, Revised, p. 4)

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.