Matthew 27:18

ᾜδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

For he knew that because of envy they delivered him.

Matt 27:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

MSS: A, B, E, F (f63vc2), G, K, L, M, S, W, Δ, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33 (f113v), 43, 44, 157, 201, 438 (f127v), 490, 556, 700, 771, 892, 901 (f50r), 1582 (f76r), 1701 (f63r), ℓ339 (ii), ℓ339 (iv) (f196rc2), ℓ1086 (v) (f196rc2), ℓ1086 (vi) (f224vc2)

Matt 27:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
ηδι γαρ οτι δια φθονο- παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον·

Matt 27:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v|180
Ηδι γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc1
Ἤδει γὰρ· ὅτι δια φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

Matt 27:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον·

Matt 27:18 [Peshitta]
ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 27:18 [Vulgate]
sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum

Critical Apparatus :

(1) ηδει : A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ηδι : א, D
(3) ηδη : ℓ1086 (iv)

(4) δια φθονον : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(5) αφθονον : 13

(6) παρεδωκαν : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(7) παρεδοκαν : ℓ339

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:18

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.