Matthew 27:18

ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

For he knew that because of envy they delivered him.

Matt 27:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

* Can’t display ᾜ i.e. ᾔ

MSS: A, B, G, K, L, W, Δ, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438 (f127v), 700, 771, 892, 1582 (f76r)

Matt 27:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
ηδι γαρ οτι δια φθονο- παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον·

Matt 27:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v|180
Ηδι γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc1
Ἤδει γὰρ· ὅτι δια φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

Matt 27:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον

Matt 27:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον·

Matt 27:18 [Peshitta]
ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 27:18 [Vulgate]
sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum

Critical Apparatus :

(1) ηδει : A, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582
(2) ηδι : א, D

(3) δια φθονον : א, A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582
(4) αφθονον : 13

 

A Textual Commentary On Matthew 27:18

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.