Matthew 27:19

Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.

While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, “Have you nothing to do with that righteous man; for I have suffered much today in a dream because of him.”

Matt 27:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]107-108
Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.

MSS: Y (f72r-v|145-146), 4, 7, 8, 13 (f40vc1), 22 (f59v-60r), 43, 157, 201 (f70vc2-71rc1), 438, 490, 700 (f84r-v), 771, 892 (f106r), 901 (f50r ), 1701 (f63r-v), ℓ339 (f186vc1), ℓ339 (ii) (f191vc2), ℓ339 (iv) (f196rc2)

Matt 27:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστιλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

Matt 27:19 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα· μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον· κατ οναρ δι αυτον

Matt 27:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω διϗω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

Matt 27:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v|180
: Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον· η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

Matt 27:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc1
Καθημένου δε αὐτοῦ ἐπι τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδέν σοι καὶ τῶ δικαίω ἐκείνω, πολλὰ γαρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι αὐτόν.

MSS: F (f63v-64r), G, K, M, S, Ω (p150c2-151c1), 1, 33 (f113v), 1582 (f76r), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi) (f224v-225r)

Matt 27:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστιλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον.

Matt 27:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα· Μηδεν σοι· και τω δικαιω εκεινω· Πολλα γαρ επαθον σημερον κατοναρ διαυτον·

Matt 27:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]75r
καθημένου δὲ αὐτοῦ Ἐπὶ τοῦ βῖματος· ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ τῶ δικαίω ἐκείνω· πολλὰ γὰρ ἔπαθον κατ ὄναρ δί αὐτόν.

Matt 27:19 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܗܰܘ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܚܶܫܶܬ݂ ܒ݁ܚܶܠܡܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ܂

Matt 27:19 [Vulgate]
sedente autem illo pro tribunali misit ad illum uxor eius dicens nihil tibi et iusto illi multa enim passa sum hodie per visum propter eum

Critical Apparatus :

(1) καθημενου : א, A, B, D, E, F, G, K, L¹, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) καθημενευ : L*

(3) βηματος : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) βιματος : 44

(5) απεστειλε : Y, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv),
(6) απεστειλεν : A, B, D, E, F, G, K, M, S, Δ, Ω, 1, 33, 44, 1582, ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(7) απεστιλεν : א, L, W

(8) εκεινω : A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(9) εκινω : א

(10) επαθον : א, A, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(11) επαθων : E

(12) σημερον κατ οναρ : א, A, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 490, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (vi)
(13) κατ οναρ σημερον : ℓ1086 (v)
(14) OMIT σημερον : 44, 556

 

 

ΤΚΔ / Ι :

A (f4rc2), D (f97v|180), E (f90v-91r), F (f63vc2), L (f65vc2), M (f85rc2), S (f74rc1), Y (f72r-v|145-146), Ω (150c2-151c1), 1, 4 (f59r), 7 (f65v), 13 (f40vc1), 44 (f75r), 157 (f100v-101r), 201 (f70vc2-71rc1), 438 (f127v), 490 (f56r-v), 556 (f52v), 892 (f106r), 1582 (f76r), 1701 (f63r)

ΤΚΔ / Ε :

22 (f59v-60r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:19

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.