Matthew 27:21

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν, εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἰπον· Βαραββᾶν.

But the governor answered, he said to them, “Which of the two do you want me release to you?” And they said, “Barabbas.”

Matt 27:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]108
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν, εἶπεν αὐτοῖς· Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ εἰπον, Βαραββᾶν.

MSS: A, G, K, Y, Δ, Ω, 13?, 22, 43, 44, 201, 700, 771

Matt 27:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
Αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των ·β· απολυσω ϋμιν οι δε ειπο- τον βαραββαν

Matt 27:21 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω ϋμιν οι δε ειπον βαραββαν·

Matt 27:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν οι δε ειπον τον βαραββαν

Matt 27:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
Αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελεται απο των δυο· απολυσω ϋμειν οι δε ειπαν βαραββαν

Matt 27:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc2
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν· Ἐῖπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ϋμῖν· οἱ δὲ ἐῖπον· βαραββᾶν.

Matt 27:21 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]65vc2

Matt 27:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελεται απο των δυο απολυσω ὑμι- οι δε ειπον βαραββαν·

Matt 27:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις· Τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν· Οι δε ειπον Βαραββαν·

Matt 27:21 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]67vc2
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼ εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν· οἱ δὲ εἰπον· βαραββᾶν.

Matt 27:21 [Peshitta]
ܘܰܥܢܳܐ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܒ݂ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ܂

Matt 27:21 [Vulgate]
respondens autem praeses ait illis quem vultis vobis de duobus dimitti at illi dixerunt Barabban

Critical Apparatus :

(1) ηγεμων : א, A, B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(2) ηγεμω : 8

(3) θελετε : א, A, B, G, K, L, Y, Δ, Ω, 8, 13?, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(4) θελεται : D, W

(5) υμιν : א, A, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(6) υμειν : D

(7) ειπον : א, A, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(8) ειπαν : D, L

(9) βαραββαν : A, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(10) τον βαραββαν : א, B, L

 

A Textual Commentary On Matthew 27:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.