Matthew 27:22

Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὐν ποιήσω Ἰησοῦν, τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.

Pilate saith to them, “What then shall I do with Jesus, who is called Christ?” They all say to him, “Let him be crucified.”

Matt 27:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]108
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τί οὐν ποιήσω Ἰησοῦν, τὸν λεγόμενον Χριστόν; Λέγουσιν αὐτῷ πάντες· Σταυρωθήτω.

MSS: G, Y, Ω (p151c1-2), 8, 13?, 22, 43 (f60v-61r), 44, 201, 700, 771

Matt 27:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
Λεγι αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν λεγουσιν παντες σταυρωθητω

Matt 27:22 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Λεγει αυτοις ο πειλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
λεγει αυτοις ο πειλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν λεγουσιν παντες σταυρωθητω

Matt 27:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v|180
: Λεγει αυτοις ο πειλατος· τι ουν ποιησωμεν ιην τον λεγομενον χρν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc2
Λέγει αὐτοῖς ὁ πιλάτος· τί οὐν ποιήσω ΙΝ· τὸν λεγόμενον χν , λέγουσιν αὐτῶ πάντες· σταυρωθήτω·

Matt 27:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]77v
λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· τί οὐν ποιήσω ΙΝ· Τὸν λεγόμενον χν· λέγουσιν πάντες· σταυρωθήτω σταυρωθήτω·

Matt 27:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]65vc2-66rc1

Matt 27:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω

Matt 27:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Λεγει αυτοις ο πιλατος· Τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· Λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂܂

Matt 27:22 [Vulgate]
dicit illis Pilatus quid igitur faciam de Iesu qui dicitur Christus

Critical Apparatus :

(1) πιλατος : א, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(2) πειλατος : A, B, D

(3) ποιησω : א, A, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(4) ποιησωμεν : D

(5) αυτω : G, L1, Y, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(6) OMIT αυτω : א, A, B, D, K, W, Δ

(7) σταυρωθητω : א, A, B, D, G, L1, W, Y, Δ, Ω, 8, 13?, 22, 43, 44, 201, 700, 771
(8) σταυρωθητω σταυρωθητω : K1
(9) σταρωθητω σταυρωθητω : K*

 

ΤΚϚ / Α  :

A (f4rc2), D (f97v|180), K (f77v), Y (f72v|146), Ω (p151c1-2), 13 (f40vc2), 22 (f60r), 44 (f75r)

 

A Textual Commentary On Matthew 27:22

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.