Matthew 27:22

Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν, τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.

Pilate said to them, “What then shall I do with Jesus, who is called Christ?” They all say to him, “Let him be crucified.”

Matt 27:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]108
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν, τὸν λεγόμενον Χριστόν; Λέγουσιν αὐτῷ πάντες· Σταυρωθήτω.

MSS: E, F, G, M, S, Y, Ω (p151c1-2), 7 (f65v), 8, 13?, 22, 43 (f60v-61r), 44, 201, 438 (f127v-128r), 490, 556 (f53r), 700, 771, 892 (f106v), 901 (f50r), 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv) (f196vc1), ℓ1086 (v) (f196vc1), ℓ1086 (vi) (f225rc2)

Matt 27:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3
Λεγι αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν λεγουσιν παντες σταυρωθητω

MSS: 33 (f113v)

Matt 27:22 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
Λεγει αυτοις ο πειλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
λεγει αυτοις ο πειλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν λεγουσιν παντες σταυρωθητω

Matt 27:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v|180
: Λεγει αυτοις ο πειλατος· τι ουν ποιησωμεν ιην τον λεγομενον χρν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc2
Λέγει αὐτοῖς ὁ πιλάτος· τί οὐν ποιήσω ΙΝ· τὸν λεγόμενον χν , λέγουσιν αὐτῶ πάντες· σταυρωθήτω·

Matt 27:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]77v
λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος· τί οὐν ποιήσω ΙΝ· Τὸν λεγόμενον χν· λέγουσιν πάντες· σταυρωθήτω σταυρωθήτω·

Matt 27:22 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]65vc2-66rc1
Λέγει αὐτοῖς ὁ πιλατος· τί οὐν ποιήσω ΙΝ τὸν λεγόμενον χν· Λὲγουσιν αὐτῶ πάντες· σταυρωθήτω·

*   Italic = different hand

Matt 27:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· λεγουσιν παντες σταυρωθητω

Matt 27:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Λεγει αυτοις ο πιλατος· Τι ουν ποιησω ΙΝ τον λεγομενον χν· Λεγουσιν παντες σταυρωθητω·

Matt 27:22 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂܂

Matt 27:22 [Vulgate]
dicit illis Pilatus quid igitur faciam de Iesu qui dicitur Christus. dicunt omnes crucifigatur.

Critical Apparatus :

(1) πιλατος : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) πειλατος : A, B, D

(3) ποιησω : א, A, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(4) ποιησωμεν : D

(5) λεγουσιν : א, A, B, D, E, F, G, K, L¹, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(6) λεγουσι : 1, 4, 157, 1582*, ℓ1086 (iv)

(7) αυτω : E, F, G, L¹, M, S, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) OMIT αυτω : א, A, B, D, K, W, Δ, 1, 4, 33, 157, 1582*, ℓ1086 (iv)

(9) σταυρωθητω : א, A, B, D, E, F, G, L¹, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13?, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(10) σταυρωθητω σταυρωθητω : K¹
(11) σταρωθητω σταυρωθητω : K*

 

 

ΤΚϚ / Α :

A (f4rc2), D (f97v|180), E (f91r), F (f64rc2), K (f77v), S (f74rc2), Y (f72v|146), Ω (p151c1-2), 7 (f65v), 13 (f40vc2), 22 (f60r), 44 (f75r), 157 (f101r), 438 (f127v-128r), 490 (f56vc1), 556 (f53r), 892 (f106v), 1582 (f76r-v), 1701 (f63v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:22

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.