Matthew 27:23

Ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.

And the governor said, “For what evil has he done?” But they cried out all the more, saying, “Let him be crucified.”

Matt 27:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]108
Ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες· Σταυρωθήτω.

MSS: A, G, M, W, Δ, Ω, 4, 7 (f65v-66r), 8, 13?, 22, 43, 44, 157c (f101r), 201, 438, 490, 556, 700, 771, 1701 (f63v), ℓ339, ℓ339 (ii) (f192rc1), ℓ339 (iv) (f196vc1), ℓ1086 (iv) (f176v-177r), ℓ1086 (v) (f196vc1-2), ℓ1086 (vi) (f225rc2)

Matt 27:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q76f1rc3-4
Ο δε εφη τι γαρ κακο- εποιησεν οι δε περισσωςεκραζον λεγοντες σταυρωθητω

Matt 27:23 [Codex Alexandrinus (A02) (5th century)]4rc2
ο δε ηγεμων εφη· τι γαρ κακον εποιησε- οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

Matt 27:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]22bc3
ο δε εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

MSS: B, 33 (f133v)

Matt 27:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]97v
λεγει αυτοις ο ηγεμων τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραξαν λεγοντες σταυρωθητω

Matt 27:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]60rc2
ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν· οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες σταυρωθήτω·

Matt 27:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]77v
ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν· οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον· σταυρωθήτω·

MSS: K, Y

Matt 27:23 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]66rc1
Λεγει αυτοις ο ηγεμων τι γαρ κακο- εποιησεν· Οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω.

MSS: L, 892 (f106v)

Matt 27:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]106
Ο δε ηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω

Matt 27:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]121
Ο δε ηγεμων εφη· τι γαρ κακον εποιησεν· Οι δε περισσως εκραζον λεγοντες· σταυρωθητω.

Matt 27:23 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂܂

Matt 27:23 [Vulgate]
ait illis praeses quid enim mali fecit at illi magis clamabant dicentes crucifigatur

Critical Apparatus :

(1) ο δε ηγεμων εφη : A, E, G, K. M, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(2) ο δε εφη : א, B, S, 33,
(3) λεγει αυτοις ο ηγεμων : D, L, 1, 892, 1582

(4) περισσως : א¹, A, B, D, E, G, K. L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(5) περισσω : א*
(6) περισσοτερον : 1, 1582

(7) εκραζον : א, A, B, G, K. L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(8) εκραζων : E, 901
(9) εκραξαν : D

(10) λεγοντες : א, A, B, D, E, G. L, M, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ339 (iv), ℓ1086 (iv), ℓ1086 (v), ℓ1086 (vi)
(11) OMIT λεγοντες : K, Y, 1, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 27:23

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.